Translate This Page

Onze Organisatie

 

 De Ecclesia Suriname

De naam is ontleend aan de Bijbelse Ecclesia, hetgeen uitverkorenen betekent. In de Griekse  geschiedenis was de Ecclesia een vergadering van uitverkorenen uit het volk. Voor de Christenen is dat een groep van uitverkoren. Dit is de onzichtbare kant van de Gemeente van Jezus Christus. Alleen Christus voegt toe aan deze groep. Volgens de Bijbel is dit de groep van de waarachtige gelovigen. Mensen die rein gewassen zijn door het bloed van Christus en een heilig leven leiden. Alleen Jezus Christus weet honderd procent wie heilig is.

"Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en voor het Lam!"

Openbaring 7:9-10.

De Ecclesia Suriname  is geen kerk.  We schrijven mensen niet in. We hebben ook geen leden. Dat laten we aan de bestaande kerken over. We hebben alleen vrijwilligers die deze visie ondersteunen. Een van de kenmerken van onze organisatie is dat wij niemand uitsluiten, behalve wanneer er zichtbare zonden in het leven zouden zijn, omdat alleen Jezus Christus weet wie echt bekeerd en rechtvaardig is. Het oordeel laten we aan Christus over. We werken niet volgens een bepaalde kerkdiscipline. We geven alleen maar Bijbelse richtlijnen aan gelovigen en beijveren ons om zij die nog niet bekeerd zijn zich werkelijk te laten bekeren tot Jezus Christus en niet gewoon een kerkganger te zijn.

Verder is het de bedoeling van deze organisatie om gelovigen van alle Christelijke kerken, indien gewenst, toe te rusten om het Evangelie van Jezus Christus onvervalst en effectief te brengen aan de ganse schepping, maar in het bijzonder aan elke Nederlands sprekende, ongeacht ras, stand of maatschappelijke positie. De Bijbel zegt ons dat de Here Jezus terug komt om de waarachtige gelovigen uit alle gemeenten, de Ecclesia, op te nemen.
Wij beijveren ons om de gelovigen te helpen het juiste geloof, welk Christus vraagt, te hebben, om zodoende toe te treden tot de Gemeente van Jezus Christus.
De Ecclesia Suriname is geen kerk, maar maakt gebruik van de media om Christenen van alle Christelijke denominaties te helpen om echte Christen te zijn zodat ze kunnen behoren tot de Gemeente van Jezus Christus.

Het is tijd dat Christenen de diepte van de Bijbel leren kennen, door de Bijbel effectief te bestuderen.
Deze organisatie biedt mensen de mogelijkheid om hetgeen ze niet begrepen, nu te begrijpen. Niemand hoeft zich bij ons aan te sluiten als lid. U kunt gewoon in uw gemeente effectief werk verrichten voor de Here. Wij willen u alleen maar helpen om de "hoe en waarom" te weten.Wat u wel kunt doen, is uw bijdrage leveren in de vorm van artikelen opsturen voor de website of u aansluiten bij de honderden mensen die bidden voor een thema op de website. Dat is een plicht van elk Christen. Laat ons de verloren wereld winnen voor Christus!! We sporen elk Christen aan om te evangeliseren. We willen u daarin ondersteunen.  

Voor studie over hoe u tot bekering kunt komen, ga naar "Het Evangelie" op deze site.

  Neem deel aan het  

Ecclesia Internationaal Gebedsnetwerk!

 Wat is het doel van een Christelijke Gemeente?

Als leider zal je de gemeente moeten leiden door de ontdekking van de Nieuw Testamentische doelen van de Gemeente. Wijze leiders weten dat de mensen uiting willen geven aan wat ze geleerd wordt, maar ze zullen het geleerde beter onthouden door het zelf te ontdekken.

Begin door uw Gemeente te betrekken bij het bestuderen van de Bijbel. Als je de Gemeente leidt in het bestuderen van de Bijbel zijn er verschillende onderwerpen die behandeld kunnen worden.

Het Nieuw Testament geeft verschillende namen aan de Kerk zoals het lichaam (de eenheid die de gemeente moet demonstreren: eenheid in denken en bediening), de bruid (de reinheid (heiligheid) die de gemeente moet hebben om Christus tegemoet te treden), de familie (de zorgvolle relatie binnen de gemeente), de kudde (de gehoorzaamheid en de volgzaamheid die binnen de gemeente moet zijn), de gemeenschap (de liefdevolle relatie onder de leden van de gemeente) en het leger (de strijdvaardigheid).

Elke van deze namen heeft een trotse vergelijking voor wat de kerk zou moeten zijn.

 Om de doelen van de kerk te ontdekken moeten we proberen om de volgende vragen te beantwoorden:

1.      Waarom is de kerk gesticht?

2.      Wat moeten we zijn als kerk? (Wie en wat zijn wij?)

3.      Wat moeten wij als kerk doen? (Wat wil God gedaan zien in de kerk?)

4.      Hoe moeten we dat doen?

De Gemeente kent vijf doelen:

1. Heb de Here lief met geheel uw hart (AANBIDDING).

2. Heb uw naasten lief als uwzelf (DIENEN).

3. Ga en maak discipelen (EVANGELISATIE).

4. Doop hen (DISCIPEL MAKEN).

5. Leer hen te onderhouden (DISCIPELEN).

Een doelgedreven gemeente zal proberen om alle vijf doelen te vervullen, die Christus heeft gegeven aan de kerk.

 

De basis onderdelen van een gezonde Gemeente:

 

§  Basis bedieningsprogramma (de normale diensten).

§  Dienen bedieningsprogramma  (sociale bediening).

§  Benadrukking bedieningsprogramma (Christen educatie).

Wat moet u doen om uw zieke gemeente gezond te maken?

Vele gemeenten zijn ziek vanwege de onevenwichtigheid in de bediening. Voor een studie over het veranderen van uw gemeente zonder het te doden, maak contact met ons!

 Indien u vragen hebt, contact ons:

ecclesia-suriname@hotmail.com