Welkom tot

De Ecclesia Suriname

ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING

 

Een Middelbare Theologische Opleiding

Het schooljaar is van 

1 oktober - 30 september


Middelbare Theologische Opleiding

Als dienaar van Christus verwacht iedereen dat je geestelijk goed onderricht bent en goed gevormd wordt. Tijdens deze studie zullen we u ook tools aanreiken die u zullen helpen om de geestelijke vorming te ondergaan. We zullen veel gebruik maken audio en video boodschappen van verschillende leraren. 

Online Cursussen

Hier zijn de cursussen die vereist zijn, ter verkrijging van het Ecclesia Middelbaar Theologisch Diploma.

 

1. Inleiding tot Theologie

2. Inleiding tot het Oude Testament

3. Inleiding tot het Nieuw Testament 

4. Algemene Kerkgeschiedenis

5. Kerkleiderschap en Management

6. Bijbelstudie Methodiek

7. Inleiding tot Homilethiek (Preektechnieken)

 DE AUTORITEIT VAN DE BIJBEL


De 66  boeken van de Bijbel zijn het geinspireerd en onfeilbaar Woord van God en ze bevatten de nodige waarheid voor onze redding.

Schriftgedeelten:  Ps. 19:7; Matt. 5:17-19; 22:37-40; Lukas 24:27, 44; Joh. 1:45; 5:46; 17:17; Hand. 17:2,11; Rom. 1:2; 15:4,8; 16:26; 2 Kor. 1:20; Gal. 1:8; Ef.2:15-16; 1 Tim.3:15-17; Hebr. 4:12;10:1; 11:39; Jak. 1:21; 1 Petr.1:23; 2 Petr.1:19-21; 1Joh.2:3-7; Openb. 22:18-19.

 

Voor uw geestelijke groei is het van belang om de Bijbel te bestuderen. De Ecclesia helpt u om meer kennis van de Bijbel op te doen door u in de gelegenheid te stellen om een theologische opleiding te volgen online.

U hoeft niet uit uw huis te gaan om deze cursus te volgen. U vraagt uw cursus online aan en u krijgen het opgestuurd via de post of per e-mail. Elke cursus is gratis, inclusief studie materiaal en begeleiding via het net. Het tentamen wordt ook via het net gemaakt.

Wilt u deze opleiding online volgen? Vul het onderstaande formulier volledig in, en klik op verzenden. De cursus wordt dan geactiveerd.  U kunt het materiaal (een uittreksel van de leerstof) downloaden.  Wilt u echter naslagwerk, dat kunt zelf dat boek aanschaffen. Hoewel er tijdslimiet is, kunt zelf bepalen hoe snel u de cursus afrondt. Na het voltooien van de 7 cursussen, krijgt u het Middelbare Theologisch Diploma. De examens zijn gebaseerd op de leerstof in de uittreksels en andere opdrachten. 

Ik schrijf me in voor de Bijbelschool:


 De Ecclesia Online Bijbelschool

De belangrijkheid van het opleiden van Christelijke ministers wordt erkend, sinds Christus de naam “discipel” of “leerling” gaf aan zijn eerste predikanten, en ook sinds Paulus Timotheus opleidde als student in de bediening.

Zulke trainingen worden urgenter in een tijd waarin de dorst naar kennis meer universeel wordt, en de menselijke kennis vermenigvuldigd wordt. Een tijd waarin formele educatie op het hoogste niveau een normale zaak voor een groot deel van de gemeenschap wordt. De Ecclesia geeft in haar organisatie en educatieve instructies prioriteit aan de training van christenen voor de Christelijke Bediening en daaraan gerelateerd arbeidsgebied. De Ecclesia verwacht dat elke persoon, die de roeping tot de bediening heeft aanvaard, goed getraind wordt voor de bediening en toegewijd de bediening zal continueren om goddelijke wijsheid over te dragen aan anderen.

Reden voor het bestuderen van “Christen Doctrines”

De schrijvers van de Bijbel realiseerden zich de belangrijkheid van het bestuderen van doctrines.

Mozes verduidelijkt in Deuteronomium 6:6-9:

,,Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wannneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen de ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten en van uw huis en aan uw poorten.”

De apostel Paulus gaf Timoteus de volgende instructie:

"Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid". (2Timoteus 2:15)

Petrus zegt:

,,Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. (1 Petr. 3:15-16)

De studie van Christelijke doctrines is daarom zeer belangrijk voor elke gelovige.

Persoonlijke redding, sprekende karakter en heilige invloeden zijn gebaseerd op het aanwerven en zich eigenmaken van de gezonde leer. Iedere gelovige is binnen zijn of haar eigen capaciteit verantwoordelijk voor het ontdekken, aannemen en het zich eigenmaken van goede christelijke doctrines.

Deze online Bijbelschool wordt per vak afgewerkt. U kunt binnen een jaar, afhankelijk van uw tempo, een Ecclesia middelbaar theologisch diploma krijgen, dat u in staat stelt om het Woord van God feilloos te verkondigen aan anderen. Wilt u echter verdergaan, dan zullen wij u een Bijbelschool aanbevelen in Suriname, die u zal opleiden tot Theoloog op BA niveau.

Vul het formulier in en klik op verzenden. Het formulier komt dan naar ons toe en binnen een week krijgt u antwoord als u togelaten bent of niet.

Moge de Here u zegenen!

Web contacts book program