De leider kent de weg, volgt de weg en onderwijst de weg! Dr. John Maxwell

 De Bijbel en Geestelijk Leiderschap

Geestelijk Leiderschap - Het Ultieme Voorbeeld
Jezus Christus is het ultieme voorbeeld van geestelijk leiderschap. Wanneer de meeste mensen aan leiderschap denken, dan denken zij aan een legerofficier die orders uitdeelt of aan een werkgever die zijn werknemers nauw in de gaten houdt en er zo voor zorgt dat al het werk op tijd af komt. Deze aspecten kunnen een onderdeel van leiderschap zijn, maar deze vormen niet de essentiële onderdelen van het geestelijk leiderschap.

Geestelijk leiderschap is het tegenovergestelde van wat de meeste mensen denken dat het is. Geestelijk leiderschap is dienstbaar leiderschap. Jezus Christus leerde ons Zelf: "zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." (Matteüs 20:28). Jezus was ongetwijfeld een leider. Hij was de leider van de twaalf discipelen en een nog veel grotere groep volgelingen (Lucas 10:1-17). Jezus leidde hen niet door orders uit te delen of door steeds over hun schouder mee te kijken. Jezus leidde hen door Zelf een dienaar te zijn en door zij aan zij met Zijn volgelingen te dienen.

Geestelijk leiderschap vereist dat je jezelf nederig opstelt en de taken zult doen die niemand anders wil doen. In de tijd van Jezus was het wassen van de voeten van anderen een taak die aan de laagste dienaren werd aangewezen. Maar tijdens het laatste avondmaal toonde Jezus nederigheid toen Hij Zelf de voeten van de discipelen waste. Nadat Hij dit gedaan had zei Hij: "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb ... Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt" (Johannes 13:12-17).

Geestelijk Leiderschap - Wat is er voor Nodig?
Werkelijk geestelijk leiderschap, met een bescheiden en dienstbare geest, zal er toe leiden dat mensen je volgen omdat ze je willen volgen, niet omdat ze je moeten volgen. Oprechte nederigheid en geestelijk leiderschap zijn aantrekkelijk. Mensen willen graag iemand volgen die samen met hen dient en een voorbeeld voor hen is. Misschien vat de Apostel Paulus het wel het beste samen: "Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus" (1 Korintiërs 11:1).

Geestelijk leiderschap staat op nederigheid. Nederigheid, of bescheidenheid, is de houding waarmee je het belang van anderen vóór je eigen belang plaatst; de houding waarmee je anderen belangrijker vindt dan jezelf. Over Mozes, de leider van een miljoen Israëlieten, werd gezegd: "Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij" (Numeri 12:3). Wanneer we onszelf te hoog inschatten dan weerhoudt dat ons ervan om oprecht om anderen te geven. Nederigheid stelt je in staat om anderen met heel je hart te dienen en zo een voorbeeld te stellen dat anderen zullen volgen.

Geestelijk leiderschap vereist ook integriteit. Mensen zijn niet snel bereid om iemand te volgen die ze niet respecteren. Efeziërs 6:6-8 richt zich tot dienaren wanneer deze passage het volgende zegt: "Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen". Daarnaast vereist geestelijk leiderschap ook eerlijkheid. Mensen worden afgestoten door mensen waarvan ze weten dat deze niet eerlijk de waarheid vertellen. Spreuken 16:13 leert ons: "Een koning schept behagen in oprechte woorden, wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar" .

Geestelijk Leiderschap - Wat Zijn de Resultaten?
Oprecht geestelijk leiderschap leidt tot krachtige resultaten! Jezus begon Zijn bediening met twaalf discipelen. Toen Hij klaar was met hen op te leiden om dienstbare leiders te zijn, stuurde Hij hen de wereld in. Op de eerste dag van hun bediening geloofden meer dan 3000 mensen de boodschap over Jezus (Handelingen 2:41). En enkele jaren later werd het volgende over de discipelen gezegd: "Die mensen die de hele wereld op zijn kop zetten, zijn nu ook hier opgedoken!" (Handelingen 17:6). De resultaten van het leiderschap van Jezus kunnen vandaag nog gezien worden in de honderden miljoenen mensen die zichzelf Christenen noemen - volgelingen van Christus.

Hoe kun je in jouw leven een geestelijk leiderschap ontwikkelingen? Vraag God eerst in gebed om wijsheid en hoe je een geestelijk leider kunt worden (Jakobus 1:5). Vraag God vervolgens om je hart te veranderen en om die karaktereigenschappen in je hart te ontwikkelen die vereist zijn voor geestelijk leiderschap (1 Korintiërs 3:4-7; Galaten 5:22-23). Tenslotte moet je op de macht van God vertrouwen om je de kracht te geven die je nodig hebt om in jouw leven geestelijk leiderschap uit te stralen. Filippenzen 4:13 verkondigt: "Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft".

De Kenmerken van Geestelijk Leiderschap

Naar een Definitie van de Kern van Bijbelse Counseling

Dienstbaar Leiderschap

Leiderschapsprofiel

 

Pastorale Zorg

 

 

ACTUELE ONDERWERPEN

Abortus en Euthanasie

Drugs en alcohol vernietigen jouw leven