De dag van de Heer komt niet onverwachts voor hen die hem volgen

De meeste christenen zijn bekend met de zinsnede: "Jezus komt terug als een dief in de nacht". Dat wil zeggen dat hij onverwachts zal komen. Maar daar hoort wel wat achteraan:

Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag... (1 Tessalonicenzen 5:3-5).

De Eindtijd wordt afgesloten met de Wederkomst van Jezus. De Eindtijd is de dramatische slotfase van de menselijke heerschappij, die onder de ver­derfelijke heerschappij staat van satan, die de heerser of god van deze wereld wordt genoemd(Johannes 14:30 en 2 Korintiërs 4:4). Voor degenen die Jezus volgen en verwachten, zal de dag van de Heer niet onverwachts komen! Jezus zal bij zijn terugkomst een einde maken aan de alle wereldse macht en vervolgens zijn Rijk van vrede en gerechtigheid stichten. Wat zijn de tekenen van het naderen van de eindtijd?

De Apostel Paulus waarschuwt de gelovigen dat er mensen zullen zijn in de laatste dagen die het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (1 Timoteüs 4:1). Deze toekomstige afval van het geloof komt voort uit dwaalleringen van binnen de gemeente (vgl. Handelingen 20:30; 2 Petrus 2:1; 1 Johannes 2:19). Ook houdt Paulus ons voor dat de laatste dagen zwaar zullen zijn, vanwege de toenemende negatieve karaktertrekken van de mensen (2 Timoteüs 3:1-9; zie ook 2 Tessalonicenzen 2:3).

Uit: Mens en Samenleving


De Kerk in de Eindtijd

 DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

De Almachtige God, de enige Waarachtige God, schiep het heelal. Hij schiep de aarde; toen stelde Hij de mens als de kroon der schepping en gaf hem heerschappij over de aarde.                                                                                                                               

Maar de boze, satan, misleidde de mens en beroofde hem van zijn heerschappij over de aarde. Adam viel en de gehele mensheid met hem. De dood, de eeuwige scheiding tussen God en de mens, trad in.  God is een goede en volmaakte God. Hij is zo barmhartig maar rechtvaardig. Hij had Adam gewaarschuwd dat als de mens ongehoorzaam zou zijn, er een straf daarop zou volgen. De dood kwam over het menselijke lichaam en de menselijke geest die niet kan sterven zou geworpen worden in duisternis en eenzaamheid en onder de heerschappij van de boze verder leven. Dit is een vreselijke vervloeking voor de mens. God die de mens liefheeft, wist dat dit de mens zou overkomen en voorzag in een remedie voor de zonde. Hij ontwierp een plan waardoor de mens terug gebracht zou worden in de boezem van de Here God, de Almachtige, en de macht van satan verbroken zou worden. Zo stelde God een verlossingsplan in werking. Duizenden jaren geleden heeft God zijn heilige profeten geïnspireerd om het Goede Nieuws, dat de eniggeboren Zoon van God op aarde zou komen om de mensheid te bevrijden van de tiranie van satan, over te brengen aan de ganse schepping. Christus droeg de straf van de dood en eeuwige scheiding van God voor de mens, zodat de mens wederom gemeenschap met God kon hebben.

Christus die voldaan heeft aan de voorwaarde om vergeving van zonde te bewerkstilligen, is opgevaren naar de hemel en belooft terug te keren om de rechtvaardigen op te nemen en de onrechtvaardigen te straffen voor hun verwerping van Christus. Wanneer dit zal gebeuren weet niemand. Ook de Zoon weet het niet, alleen de Vader. Dankzij de vele profetieën en de woorden van Jezus kunnen we uit de tekenen der tijden kennis dragen van het feit dat de komst van de Here nabij is. Een zorgvuldig bestuderen van de Bijbel toont aan dat de Bijbel veel informatie geeft over de tijd van zijn wederkomst. Deze studie is gebaseerd op wat de Bijbel zegt ten aanzien van de wederkomst van de Here. Als we bestuderen en aannemen wat de Bijbel zegt, zal de komst van de Here ons niet overvallen als een dief in de nacht.     

De Wederkomst van Christus en het Wereldgebeuren

                  

 

TEKENEN VAN DE SPOEDIGE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

Wanneer komt Jezus terug?

Jezus heeft ons overduidelijk op het hart gedrukt dat Hij op een onverwacht moment zal terugkomen. Niemand kan het tijdstip van zijn terugkeer voorspellen. Alleen God de Vader bepaalt wanneer het zover zal zijn. Zelfs Jezus en de engelen in de hemel komen er niet achter voordat het zal gebeuren (Mat.24:36), terwijl die toch wel heel dicht bij het vuur zitten. Daarom is iedereen die meent het tijdstip van zijn komst te kunnen berekenen een bedrieger en hun voorspellingen zijn volstrekt waardeloos!

Gebeurt alles op één dag?

In de Bijbel wordt talloze malen gesproken over "de dag" van de Heer. In de Bijbel wordt het begrip "dag" vaak gebruikt om een bepaald tijdperk of tijdsgewricht aan te duiden. Hoewel dit woord op zich best op een langere periode zou kunnen slaan, kunnen we er van uit dat de terugkeer van Christus op één dag zal plaatsvinden. De Bijbel zegt er het volgende over: 

"Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." ( Matteüs 24:27)

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen." (Openbaring 1:7)

Kortom: Verwacht dat alle aardbewoners (Israël, de Gemeente en de overige volken) Jezus tegelijk zullen zien bij zijn komst.  Alles wijst erop dat de ingrijpende gebeurtenis van Jezus’ komst binnen één etmaal zal zijn voltooid:

"...ja, het zal één dag zijn - die is bij de Here bekend - geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen." (Zacharia 14:7)

De opname van de Gemeente vindt in de geestelijke wereld plaats, waar tijd een andere rol speelt. Ook Gods strafgerichten over een deel van de volken kunnen heel goed kortstondige gebeurtenissen zijn. Al met al is het goed voor te stellen dat alles op die ene dag zal plaatsvinden. Als het anders is, dan zullen we het wel zien!

Wees klaar

In allerlei bewoordingen heeft Jezus ons opgeroepen om altijd klaar te zijn om Hem terug te verwachten. Zijn komst zal ons verrassen, hoe goed we de profetieën ook menen te kennen. Een groot deel van zijn woorden over de eindtijd in het Matteüs-evangelie zijn hieraan gewijd (Mat.24-36-25:13). Het is de moeite waard om dit gedeelte aandachtig door te lezen. Hetzelfde viervoudige thema zien we in dat lange gedeelte steeds terugkomen:

 1. Jezus komt terug op een onverwacht moment.
 2. Tot die tijd leven goede en slechte mensen, gelovigen en ongelovigen naast elkaar.
 3. Gelovigen worden aangespoord om te blijven leven zoals God wil.
 4. Na de terugkeer komt er een scheiding tussen goeden en slechten.

Dit thema komen we tegen als Jezus spreekt over:

 • Het gezin van Noach en hun ongelovige tijdgenoten (Mat.24:37-39)
 • Verschillende mannen op het veld (Mat.24:40)
 • Verschillende malende vrouwen (Mat.24:41)
 • Vijf verstandige en vijf domme bruidsmeisjes (Mat.25:1-13)

 Enkele Tekenen Zijn

 De toename van de kennis (Dan. 12:4)

“Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot den eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de wetenschap zal vermeerderen” Dan. 12:4.

 

Het is algemeen bekend dat de menselijke kennis gedurende het grootste deel van de wereldgeschiedenis betrekkelijk langzaam is toegenomen. Het was de uitvinding van het boekdrukkunst enkele eeuwen geleden, die de grote verbreiding van kennis mogelijk maakte. Maar eerst in de laatste eeuw werde, als gevolg van de technologische vorderingen, de meeste uitvindingen waarvan wij thans genieten, vervolmaakt.

Toen onze grootvaders nog kleine jongens waren hadden ze gereisd per voertuig als Farao van 3500 jaren geleden. Auto’s zijn ongeveer 100 jaren oud. In 1800 waren er geen vliegtuigen, geen telefoon, geen electisch licht, geen platenspelers nog minder CD’s, geen radio, geen televisie. Al deze dingen beschouwen we nu als van zelfsprekend.

Denk maar aan de gezondheidszorg. De mens is nu in staat om zelfs the kleinste cellen van het menselijk lichaam waar te nemem.

De mens is in staat om gebruik te maken van atoomkracht.  Deze atoomkracht wordt nu zelfs gebruikt voor massale vernietigingsdoeleinden. 

 

Toename van de aardbevingen (Luc. 21:11)

 

De laatste 500 jaren is het aantal aardbevingen toegenomen:

Vijftiende eeuw                                        115

Zestiende eeuw                                         253

Zeventiende eeuw                                     378

Achtiende eeuw                                        640

Negentiende eeuw                                   2119

Twintigste eeuw                                     >7000

 

De hevigheid neemt ook toe:

 1. Op 18-4-1906 werd San Francisco (USA) getroffen door een aardbeving die de

      hele stad vrijwel verwoeste.

 1. Op 1908 vonden 75000 mensen de dood door een aardbeving in Messina (Italie)
 2. Op 13 januari 1920 verloeren meer dan 180.000 mensen het leven in Kansu (China).
 3. In 1923 verwoeste een verschrikkelijke aardbeving bijna de gehele stad tokio; 143.000 mensen kwamen om.
 4. We denken ook aan grote aardbevingen in India, Turkije, Amerika, Griekenland en andere landen waarbij duizenden mensen het leven verloren.
 5. Op 26 december 2004 sloeg de Tsunami toe in Azie. Ongeveer 300.000 mensen vonden de dood.
 6. Op 12 januari 2010 trof aan zware aardbeving, met een kracht van 7, Haiti. Ongeveer 230.000 mensen vonden de dood. 

Zie de lijst van aardbevingen in de wereld en Tsunami

Overstromingen (Luc. 21:25)

De overstromingen, die China de laatste jaren hebben getroffen, zijn veroorzaakt door overvloedige regenval in de bovenloop van Yangtze. Zo viel er in juli 1998 op sommige plaatsen in het rampgebied 840 mm regen in twee weken tijd. Dat is meer dan ons land normaal in een jaar opvangt. Ook in juni en juli 2002 vielen enorme hoeveelheden waardoor gorte gebieden in het zuiden van China onder water kwamen te staan. De overstroming van het Dongting meer in augustus 2002 was te wijten aan extreem zware regen die viel op reeds verzadigd land. De intensitiet van de regen was volgens de WMO zeldzaam groot: plaatselijk werden hoeveelheden opgevangen die hier gewoonlijk slechts eens in de duizend jaar voorkomen. De regenramp die Venezuela in december 1999 trof, heeft mogelijk aan meer dan vijftigduizend mensen het leven gekost. Vietnam heeft tot begin november 1999 weken achtereen te maken gehad met hevige regenval. Hevige overstromingen hebben aan zeker 500 mensen het leven gekost. Het rampgebied kreeg op 22 en 23 februari 2000 de tropische cycloon Leon-Eline (de cycloon begon zijn leven als Eline) met windsnelheden van 220 km/h. Landinwaarts nam de wind af maar viel opnieuw veel regen: Zimbabwe kreeg tussen 200 en 600 mm en Kezi registreerde zelfs 1038 mm (bron: Jan Visser). Daarna dreigde een nieuwe tropische cycloon Felicia maar deze boog nog voor Madagascar naar het zuiden af. De tropische cycloon Gloria, die begin maart actief was, trok in betekenis afnemend over Madagascar in zuidwestelijke richting en liet Mozambique ongemoeid. Het eiland kreeg echter een enorme zondvloed te verwerken: in Mananjary in het oosten van Madagsacar viel in twee dagen 427 mm. Ook is het tot enorme overstromingen gekomen en zijn slachtoffers gevallen.

      In het noorden van Marokko en Algerije vielen zeker 700 slachtoffers door overstromingen   

      enmodderstromen in november 2001. Overstromingen komen in Midden-Europa ook in de 

      zomer geregeld voor en een enkele maal leidt dat tot een ramp zoals dit jaar. In de 20e eeuw

      werd het gebied van de Oder en Neisse in 1903, 1930 en 1997 overstroomd. In de zomer van

      1997 was de toestand net als nu rampzalig en kwamen grote gebieden onder water te staan. 

 

Op 26 december 2004 vond een zware zeebeving van 9,3 op de schaal van Richter plaats in de zee nabij het eiland Sumatra op een diepte van ongeveer 10 kilometer. Hierdoor werden verschillende landen rond de Golf van Bengalen getroffen door zware vloedgolven tot wel 10 meter hoog. De snelheden liepen op tot 900 kilometer per uur. Het dodental liep op tot ongeveer 290.000 slachtoffers in de kuststreken van de landen Sri Lanka, Indonesië, India, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Maleisië, de Maldiven, de Seychellen en de Andamanen. Vooral het noordelijke puntje van Sumatra werd zeer zwaar getroffen. 60% van de stad Banda Atjeh werd door de tsunami verwoest en alleen hier al vielen meer dan 200.000 doden. De wederopbouw van Banda Atjeh zal nog jaren duren, maar ook in de andere gebieden moet er nog heel veel gebeuren om de enorme schade te herstellen. Opmerkelijk is dat er helemaal tot in het Afrikaanse Somalië en Tanzania een vloedgolf was, waar deze ook nog enkele honderden slachtoffers maakte.

2006

Op 17 juli 2006 vond een zware zeebeving plaats van ongeveer 7,2 op de schaal van Richter in de Indische Oceaan op een diepte van 33 km. De golven waren 2 à 3 meter hoog. Uiteindelijk vielen hier 659 doden, en 7288 gewonden van de 20.000 mensen op dat land. De schokken van de beving waren zo sterk dat ze nog in Amerika merkbaar waren.

2007

Op 2 april 2007 vond een zeer zware aardbeving plaats met een kracht van 8,0 op de schaal van Richter in de Stille Oceaan. De vloedgolf trof met name de Salomonseilanden en eilanden behorende tot het naburige Papoea-Nieuw-Guinea. Er vielen 52 doden, en 13 mensen raakten gewond.

2009

Op 29 september 2009 vond een aardbeving plaats met een kracht van 8,0 op de Schaal van Richter voor de kust van de Samoa-eilanden. De vloedgolf trof met name de Samoa-eilanden maar ook Tonga en Frans-Polynesië. De golven hadden volgens de autoriteiten een hoogte van 7,5 meter. Het water kwam op sommige plekken meer dan 1,5 kilometer landinwaarts. Er zijn zeker 170 doden gevallen.

Verloop van de tsunami in maart 2011

2011

Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een tsunami nadat op 132 kilometer voor de kust van Sendai een aardbeving plaatsvond met een kracht van 9,0 op de Schaal van Richter. Op dit moment is het dodental gestegen tot boven de 12.000, daarnaast worden meer dan 15.000 mensen vermist. Lees over overstromingen in de wereld

 

 

Het teken van de wederopbouw van Jeruzalem 

 

“Wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in Zijn heerlijkheid” (Ps. 102:17)

 

In het jaar 70 na Christus omsingelde de legers van Titus de stad. De Joden, aangemoedigd door valse profeten, koesterden de illusie dat de stad door Goddelijke interventie zou worden bevrijd. Ze boden weerstand, maar de Joodse stad viel en werd bijna geheel verwoest, terwijl de bevolking in ballingschap werd weggevoerd.

In de daarop volgende jaren werd de stad weer herbouwd om daarna weer onder voeten gelopen te worden door de Romeinen, Arabieren en Turken. 

 

Het herstel van Palestina (Ezech. 36:33-35)

 

“.... De puinhopen zullen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden” Ezech. 36:33-35.

De verwoesting die over het land kwam door de ongehoorzaamheid van het volk, was voorzegd door Mozes en andere profeten. De geestelijke achteruitgang heeft zijn climax bereikt toen de Messias verworpen werd. Jeruzalem en andere steden werden verwoest door Romeinen, Moslims, Turken en Arabieren.

In 1917 werd Palerstina bevrijd van de lange eeuwen van Moslim onderdrukking en de Joden mochten terug keren. Mijoenen bomen werd gepland. Israel is de grootste exporteur van dadels. En heeft een van de beste veeteeld ter wereld.

Thans is Jeruzalem de belangrijkste stad in het Midden Oosten. 

 

Het teken van de Pestilentien (Luc. 21:11)

 

Omstreeks 1347 ontstond er een ziekte (pest), de Zwarte Dood. De plaag werd zo genoemd naar de zwarte vlekken die er op het lichaam verschenen en die werd veroorzaakt door onderhuidse bloedingen. Soms ontstonden op bepaalde plaatsen van het lichaam harde pijnlijke knobbels. Het sterftecijfer bedroeg bijna 100%. Wereldkaar hiv- en aidscijfersSommige steden in Europa verloren viervijfde van hun aantal inwoners. Naar schatting is toen eenvierde tot de helft van de wereld bevolking omgekomen.

Malaria in Afrika en Zuid en Midden Amerika.

AIDS is nu dood oorzaak nummer 1 in Afrika. Jaarlijks gaan duizenden mensen dood aan deze verschrikkelijk ziekte. Er schijnt geen oplossing voor dit wereld probleem te zijn in de naaste toekomst. 


Ebola epidemie

De uitbraak van ebola dit jaar is de grootste medische bedreiging sinds het uitbreken van aids, zegt de directeur van het Amerikaanse preventiecentrum CDC. "We moeten wereldwijd ons best doen om te voorkomen dat ebola net zo om zich heen grijpt als aids", zegt Thomas Frieden.

Lees over verschrikkelijke ziekten

 

Het teken van de strijd tussen Kapitaal en Arbeid. (Jac. 5:1-4)

 

“Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Zebaoth” Joc. 5:1-4.

 

Er ontstonden machtige arbeidsbewegingen, die de werknemers organiseerden.

Het grootste kwaad dat voortkwam uit de botsing tussen kapitaal en arbeid was het ontstaan van het communisme, een filosofie die beweert  de werknemer een groter aandeel in de opbrengst van zijn werk te geven. In werkelijkheid is het communisme een misleidende filosofie, geinspireerd door satan, die in plaats van de gewone man te helpen, hem terug brengt tot slavernij en armoede in al de landen waar het de volledige macht in handen heeft gehad. De rechtevaardige strijd van de arbeiders werd misbruikt door de leiders om politieke wonst te verwerven en zichzelf te verrijken. 

 

Het opkomen van het bovennatuurlijke

 

        Satan legt meer dan ooit zijn stampel  op het wereldgebeuren. Er is een honger naar het bovennatuurlijke. De duivel probeert zelfs het occultisme te verpakken in cadeau papier om het zodoende aantrekkelijk en aannemelijk te maken. Vele Christenen lopen zelf in. Dit houdt ook verband met de valse godsdiensten die in de wereld zouden komen voor de komst van Christus. De Bijbel heeft ons zo vaak hierover gewaarschuwd.

 

Satan als engel des lichts

Als satan op een gebied succes heeft geboekt dan is het zeker op het gebied van occultisme. Occultisme houd altijd verband met het bovennatuurlijke. Satan gaat de Christen niet aanvallen met wat wij weten als te zijn occultisme, maar probeert het ter vermommen als te zijn de kracht van God. Wat de Christenen niet moeten vergeten is dat niemand vervult kan raken met de Heilige Geest buiten het Woord van God.

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in de eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn”. Joh. 14:15-17

 

De duivel kan zelfs de Christenen pakken met bovennatuurlijke  manifestatie in de kerk. De Christen moet ervoor waken om dat als doel te hebben.

Het is een feit dat het spiritisme op dit ogenblik een gedaanteverwisseling ondergaat: het heeft een christelijk kleedje aangedaan en verbergt tegelijkertijd enkele van zijn meest verwerpelijke kenmerken. In de huidige vorm kan het spiritisme niet meer aanspraak maken op verdraagzaamheid dan vroeger en is in feite gevaarlijker omdat de misleiding geraffineerder is. Vroeger werd de Bijbel en Christus verworpen, nu beweerd het allebei te aanvaarden. De Bijbel wordt nu uitgelegd op een manier die in de smaak valt bij de niet-wederomgeborenen. De liefde wordt de belangrijke eiegenschap van God genoemd, maar wordt gedegradeerd tot iets dat weinig onderscheid maakt tussen goed en kwaad.

 

“Niet een ieder die tot mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijg der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zulle te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” Matt. 7:21-23.

 

De anti-christus zal de Gemeente van Christus verleiden door wonderen en krachtige werken. Velen zullen dan tot afval gebracht worden omdat zij gebrand zijn op wonderen.

 

“Daarentegen is diens komst naar de werken des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben in de ongerechtigheid.” 2 Tess. 2:9-12

 

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.” Matt. 24:24-25.

 

Satan gebruikt dezelfde taktieken, alleen de omhulsels worden anders gemaakt.

Maar niemand behoeft zich te laten misleiden door bedriegelijke beweringen van het spiritisme. God heeft de wereld genoeg licht gegeven om de valstrik van satan te kunnen ontdekken. 

Lees meer over Occultisme

 

Het teken van de Lauwe Kerk (Openbaring 3:15-16)

 

Christus beschrijft deze kerk als te zijn noch koud, noch heet, maar veeleer lauw.

Het woord lauw geeft aan dat de Gemeente voor de komst van Jezus zo ver zal afdwalen dat het een wereld gelijkvormige massa wordt. Deze kerk wordt gevormd door de wereldse, afvallige groep Christenen, die het inzicht in Gods doel verloren heeft.

Hoewel niet direct afgodische, zal de Gemeente niet heilig zijn of alleen maar heilig in naam, terwijl alle handelingen gecontroleerd worden door satan. Alles zal getolloreerd worden. Het wordt een pluralistische massa. Het wordt een vleselijke massa, naar de leer der Nicolaiten.

Valse verdraagzaamheid zal aan de orde van de dag zijn. Geen veroordeling voor homosexualiteit, abortus, euthenasie, waarzeggerij etc.

Het is de Kerk die zich verrijkt heeft met geld en goederen en vindt dat ze aan niets gebrek heeft. In werkelijheid is zij, zegt de Here, ellendig en arm en blind en naakt.

De Grote Opdracht is niet meer de basis voor de bediening, maar geld, eer en roem.

De Heilige Geest wordt geimmiteerd. Er is een geest van trots, arrogantie en hoogmoed bij deze mensen te bespeuren. Hun blindheid komt omdat men de Bijbel niet meer volgt, maar leringen van boze geesten volgen.

Op de deur van vele kerken die eens het Goddelijk vuur bezaten, zou het woord “Ichabod” geschreven kunnen worden, wat betekent: “De heerlijkheid is verdwenen”.

Het is nu de tijd van de kerk van Laodicéa, de laatste kerk van het huidige tijdperk.

 

Oorlogen

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.           Matteus 24:6

Dagelijks gaan er honderden mensen dood aan de gevolgen van oorlog en oorloggeweld. Duizenden mensen vluchten uit hun gebied om te ontkomen aan de dood. Ze vechten voor "vrede", maar creeren haat, dood en verderf.

ISIS roept op tot aanslagen op burgers

Screenshot uit propagandavideo IS»De terreurbeweging Islamitische Staat roept zijn aanhangers op om de Franse en Amerikaanse bombardementen in het noorden van Irak te vergelden met aanvallen op burgers. "Wat je het beste kunt doen is proberen om elke ongelovige te doden, Fransen, Amerikanen of hun bondgenoten", laat IS weten in een audiobericht.

Oorlogen in de wereld


Christenvervolging

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat  worden om mijns naams wil.

En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. Het is meer dan duidelijk dat er een haat in de kerken zijn door onderlinge rivaliteit en positie zucht. De schijnheiligheid is toegenomen. Doordat men de Bijbel niet bestuderen worden allelei vleselijke motieven de kerk binnengehaald om de mensen in te palmen. Zij die godsvruchtig willen leven worden dan binnen de kerk zelf vervolgd en gehaat.


http://www.opendoors.nl/


 Het Duizendjarig Rijk

 Mensen Schrijven over de Eindtijd

Er zijn verschillende zienswijze ten aanzien van de wederkomst van Christus. Het ligt aan ons om de ideeen te vergelijken met de Bijbelse waarheid met betrekking tot de eindtijd.

Een ding staat vast, CHRISTUS KOMT TERUG, en niemand weet wanneer het zal gebeuren. Feit is dat wij elke waarschuwing serieus moeten nemen.

Hij komt als een dief in de nacht!! Wees voorbereid!!

 

Artikelen over tekenen van de eindtijd

Gog-Magog oefening

 

 

 

Menselijke foetus gedroogd en vermaald tot poeder voor medicijnen in China

 

 

 

Abortus als "gift" voor moederdag

 

 

 

 

 

Eindtijd tekenen

 

 

 

Het ontstaan van Israël

 

 

 

V.S. investeert miljoenen in Israel om publieke opinie te veranderen

 

 

 

Bijzondere oproep aan allen

 

Opnieuw Koptische Christen aangevallen in Egypte

 

 

 

De komende valse eenheidskerk

 

 

 

Zwaar besmettelijk virus gestolen bij overval op een koerierswagen

 

 

 

Militaire oefeningen op vliegveld Israel

 

 

 

Media censuurtechnieken toegepast door overheid

 

 

 

Israel in voorbereiding op deepstrike in Iran

 

 

 

Vertrouwen op God

 

 

 

Massale dierensterfte voor wetenschappers een raadsel - Update III 7-1-2011

 

 

 

Henoch - De Apocriefen

 

 

 

Wikileaks: U.S.A. in oorlog tegen sceptici genetisch gemodificeerd voedsel

 

 

 

Vulkaan Etna actief 

 

 

 

 

CIA-leaks en Wiki-freaks

 

 

 

Zijn verborgen "Bijbel codes" voorspellingen van nucleaire aanslagen?

 

 

 

Geen tranen meer

 

 

 

Al-Qaeda militanten planden om Saoedische officials te vermoorden met giftige parfum

 

 

 

Eindtijd Video Nieuws

 

 

 

NASA komt vanavond met een "schokkende" presentatie

 

 

 

Hevige onrust in Caïro na bouwstop kerk

 

 

 

Brazilië plant een grootscheepse marine uitbreiding

 

 

 

Urgente oproep van Rick Wiles aan burgers van de V.S. en westerse landen

 

 

 

 

 

 

 

Zoektocht door de wereld van het paranormale - Deel II

Hollywood moord eskader actief

 

 

 

Oil for immigration

 

 

 

Nieuwe bouwstop voor Israel?

 

 

 

Samenstelling van Placebo's wordt zelden genoemd in Wetenschappelijk Medisch Onderzoek

 

 

 

Hoe gaat Punt.nl met haar gasten om?

 

 

 

Zoektocht door de wereld van het paranormale - Deel 1

 

 

 

Christenvervolging wil maar geen sexy onderwerp worden