Eindtijd voor Israël en Gemeente

De toekomst van Israël en de Gemeente

In het Oude Testament lezen we veel profetieën over de eindtijd, met als hoofdthema: het herstel van Israël als natie onder het koningschap van de Messias. In het Nieuwe Testament lezen we over de wederkomst van Jezus om zich met de Gemeente te herenigen en om met de Gemeente te regeren over de volken van de aarde. De grote vraag is: hoe passen deze profetieën in elkaar?

Op zijn minst zijn er heel belangrijke overeenkomsten. Zowel Israël als de Gemeente worden in de Bijbel Gods volk genoemd. Beide volken hebben eeuwenlang blootgestaan aan vervolging vanwege hun geloof in de enige ware God. Zowel gelovige joden als gelovige christenen zien uit naar de komst van Messias Jezus. De joden wachten op de vereniging met hun Messias, de christenen op de hereniging met Jezus. Beide volken geloven in een eeuwig leven in het hiernamaals. Joden en christenen hebben hetzelfde fundament van waarheid onder hun geloof, hebben toekomstverwachtingen die opvallend veel overeenkomsten hebben en zijn onderweg naar een gemeenschappelijke toekomst.

Verblinding van Israël en de Gemeente voor elkaar

Het merkwaardige is echter dat Israël blind is voor de betekenis van de Gemeente in Gods heilsplan doordat ze Jezus als Messias afwijzen. Anderzijds hebben christenen eeuwenlang hun best gedaan om Israël aan de kant te zetten. De verwijdering begon al kort na de verwoesting van Jeruzalem en het zette zich door in de tijd van Augustinus. Later hebben christenen met de zogenaamde vervangingstheologie het Jodendom van de tijd na de komst van Jezus buiten het plan van God geplaatst en de Gemeente uitgeroepen tot het geestelijke Israël. De toekomstprofetieën over het herstel van Israël uit het Oude Testament zijn daarbij vergeestelijkt en uitgelegd als profetieën voor de Gemeente.

Ontluikend inzicht

Niemand kan om de wonderbaarlijke heroprichting van de staat Israël heen, die in 1948 heeft plaatsgevonden. Het is misschien wel het grootste Godswonder van de 20e eeuw! Daardoor staan steeds meer nieuwtestamentische gelovigen open voor de positie van Israël als volk van God naast de Gemeente. Wel blijft het moeilijk om vast te stellen wat die positie precies inhoudt, maar is het echt nodig dat je dat precies weet? Tegelijk neemt ook het aantal Messiasbelijdende joden toe. Dit zijn bemoedigende gebeurtenissen, die voorafgaan aan de samensmelting van Israël en de Gemeente in de komende tijd.

Israël naast de Gemeente

In Efeziërs 2:11-22 legt Paulus uit hoe Messiasbelijdende gelovigen uit de joden en uit de heidenen samen tot één volk zijn samengegroeid. De Gemeente is als het ware op de stam van Israël geënt tot één en dezelfde boom:

"En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u." (Romeinen 11:17-18, NBV2004)

Let goed op. De volgorde is: eerst Israël, daarna de Gemeente. De Gemeente mag zich dus niet verheffen boven Israël. Als christenen menen we dat 'ons' Nieuwe Verbond zoveel glorierijker is dan hun Oude Verbond. Maar hebben wij er als christengelovigen door de eeuwen heen zoveel meer van terecht gebracht dan de joden? Laten we maar bescheiden zijn en naast hen gaan staan, naast het volk Israël als onze 'oudere broer' in het geloof.

Jezus noemde het volk Israël en de Gemeente één kudde met één Herder:

"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder." (Johannes 10:16, HSV2010)

De joden die Jezus niet als Messias belijden en de Gemeente trekken momenteel apart op, ondanks het toenemende begrip ten opzichte van elkaar. In de eindtijd geloof ik dat de beide volken op een nieuwe manier tot één kudde zullen worden.

 De gemeente van de eindtijd: de gemeente van de afval deel 1
De brief aan Laodicea (Openb. 3 : 14 – 22)

 Inleiding

Reeds in de apostolische gemeenten verliet men de eerste liefde tot God en Zijn Woord (Openb. 2 : 4). Er was een periode van vervolgingen onder de Romeinse keizers (Openb. 2 : 10), en reeds in die tijd ontstond de leer dat de Gemeente Israël heeft vervangen (Openb. 2 : 9). Het Romeinse Rijk ging tenonder, maar de eerste zogenaamd Christelijke keizer, Constantijn, zorgde er voor dat Rome kon doorregeren in de vorm van de Rooms-katholieke Kerk. Constantijn maakte van de kerk een staatsgodsdienst, waardoor de kerk zich vestigde in de wereld (Openb. 2 : 13), en waardoor het ‘Christelijk’ geloof zich vermengde met allerlei heidense rituelen. Hierbij kunnen we denken aan de verering van het kruis, de centrale plaats van heiligen en beelden, en de viering van het kerstfeest. Daar waar de kerk zich in de wereld vestigde, ontstond de lering van Balaäm (Openb. 2 : 14), het hoereren en eten van afgodenoffer (de eucharistie), en werden Bijbelgelovigen de dood ingejaagd.

In de vierde kerkelijke periode van Thyatire zagen we de grote macht van Rome. De Rooms-katholieke Kerk, die als de grote hoer (Openb. 2 : 20), de Babylonische religie, de oude heidense religies vermengde met het zogenaamde ‘Christendom’. We zagen dat er weldegelijk groeperingen waren in de Middeleeuwen, die Rome verafschuwden, en die veel dichter bij Gods Woord stonden. Zij werden bestempeld tot ketters en werden vervolgd.

Na de periode van de Rooms-katholieke macht ontstond de Reformatie. De kerk van deze periode (de Protestantse kerken) had de naam te leven, maar zij was dood (Openb. 3 : 1). De Reformatie brak weliswaar met Rome, en stelde Gods Woord centraal, maar schudde niet de totale Roomse erfenis van zich af. Ook de Protestantse kerken leren sacramenten, terwijl de kerk geen genade van God kan uitdelen door het verrichten van handelingen. Eén van de sacramenten die de Protestanten hebben overgenomen is de kinderdoop, waardoor ongelovigen deel uitmaken van de kerk, omdat zij niet op de wedergeboorte gewezen worden. Wedergeboorte leidt tot leven. Wanneer de levendmakende wedergeboorte niet verkondigd wordt, is de kerk dood. Ook de Protestantse kerken leren dat zij in de plaats van Israël gekomen zijn, waarmee zij zichzelf de Bijbelse toekomstverwachting ontzeggen, en waarmee zij zichzelf tot een synagoge des satans gemaakt hebben (Openb. 2 : 9). Het gevolg was dat niet alleen Rome de getrouwe getuigen van Jezus Christus vervolgde, maar we zagen in de Reformatie dat ook de Protestanten de getrouwe getuigen van Jezus Christus vervolgden.

Rome was tijdens de Middeleeuwen een vervalste ‘bijbel’ gaan gebruiken, op grond van vervalste handschriften uit het Egyptische Alexandrië. Rome deed er alles aan om het Woord van God bij de mensen weg te halen, uit de geschiedenis te laten verdwijnen. Maar met de Reformatie heeft de Heere ons Zijn Woord ‘teruggegeven’. Ondanks de vervolgingen van Rome, ondanks de Bijbelverbrandingen van Rome, ondanks het moedwillig vervalsen van Gods Woord, leidde God het zo, dat er in de Reformatie mannen opstonden die Rome doorhadden, en die de capaciteiten hadden om de handschriften bij elkaar te brengen die eens door de eerste Christenen gelezen werden! Het betreft de handschriften van de Byzantijnse meerderheidstekst, die ons bekend zijn geworden via de Textus Receptus in onze Reformatie-Bijbels, zoals de King James 1611 en onze Statenvertaling. De Heere heeft Zijn Woord voor ons bewaard!

Het is juist door de verkondiging vanuit deze Bijbel, dat er in de periode hierna grote opwekkingen over de hele wereld plaatsvonden. Het betreft de periode van Filadelfia, van ca. 1650 tot ca. 1900 na Chr. In deze periode werd Gods Woord bewaard (Openb. 3 : 10). In de prediking klonk: “Zo zegt de Heere...”. De moderne Schriftkritiek bestond nog niet. En door de verkondiging van het Absolute Woord kwamen velen tot geloof! De zegen was tot in de maatschappij zichtbaar. Het was een tijd van grote vooruitgang.

Laodicea: de kerk van de afval

Laodicea is de laatste periode in de ‘kerk’geschiedenis, en vinden we beschreven in: Openbaring 3 : 14 – 22. De periode van Laodicea is de periode van de afval van het geloof, beginnend in ca. 1900 na Chr. tot aan de Opname van de Gemeente. In 2 Thess. 2 : 3 wordt ons verteld dat de dag van Christus, beginnend met de Opname, niet komt voordat de afval gekomen is: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die [= de dag van Christus, vers 2] komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs”. Voordat de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen is er dus eerst sprake van afval van het geloof. Andere Bijbelpassages laten ook zien dat de eindtijd een moeilijke tijd zal zijn. In 2 Tim. 3 : 1 – 5 lezen we: “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen”. Gods Woord spreekt over zware tijden, omdat de mensen wel “een gedaante van godzaligheid” hebben, maar de kracht ervan verloochenen! Ze geven zich uit voor wedergeboren Christenen, maar zijn het niet, of zijn het wel, maar leven er niet naar!

Geestelijk blind

Dit is wat we ook in de brief aan Laodicea geschreven vinden. Openb. 3 : 17 zegt: “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”. De gemeente Laodicea zegt rijk en verrijkt te zijn, en aan niets gebrek te hebben. Dat is aan de ene kant materiële welvaart, aan de andere kant denken ze ook op het geestelijk vlak rijk te zijn! We zullen daar nog uitgebreid op terugkomen. Ondanks de materiële welvaart, en de gedachte geestelijk rijk te zijn, zegt de Heere: “gij weet niet dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”. In de geschiedenis van de Emmaüsgangers lezen we wat ‘geestelijk blind’ zijn inhoudt. Terwijl Jezus met hen oploopt, lezen we in Luk. 24 : 16: “En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden”. En later in de geschiedenis lezen we in Luk. 24 : 31: “En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem”. Doordat de mensen in de gemeente van Laodicea blind zijn, kennen ze Jezus niet, ook al zeggen ze van wel! Het is niet voor niets dat Openb. 3 : 20 zegt: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij”. De Heere Jezus staat buiten de gemeente! Vervolgens is het een persoonlijk vervolg. Wanneer iemand de deur opendoet, dat moet de deur van iemands hart zijn, zal de Heere met hem persoonlijk avondmaal houden. De gemeente heeft de deur voor Jezus op slot gedaan, maar er zijn ook in de eindtijd best individuen die persoonlijk de Heere Jezus wel willen volgen, en hun hart voor Hem openen. Maar het overgrote deel is blind!

De eindtijd is de tijd van de afval. Met de blindheid zijn ze geestelijk arm, en daardoor naakt! Toegepast op de Gemeente van Jezus Christus, betekent dit dat een gelovige naakt kan zijn! Een wederom geboren gelovige is behouden. De Bijbel zegt dat als een gelovige voor de Rechterstoel van Christus verschijnt, en al zijn werken verbranden, de gelovige zelf behouden is. In 1 Kor. 3 : 15 lezen we: “Zo iemand werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur”. De gelovige houdt in de eeuwigheid niets over dan het eeuwige leven. Echter wanneer zijn werken in het vuur van de Rechterstoel van Christus blijven bestaan, krijgt de gelovige loon. In 1 Kor. 3 : 14 staat: “Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen”. Wat voor een loon? De Bijbel spreekt over het ontvangen van kronen (zie bijv. 2 Tim. 4 : 8, er zijn er vijf), maar tevens over het meeregeren met Hem in Zijn Koninkrijk (2 Tim. 2 : 12), en over het “wit en rein fijn lijnwaad” (Openb. 19 : 14). Wanneer de Gemeente met de Heere Jezus mee terug komt naar de aarde, om met Hem te regeren in Zijn Koninkrijk, dan is zij daarmee bekleed. Zij is dan gehuwd met de Bruidegom. En van de Bruid staat geschreven in Openb. 19 : 8: “En haar is gegeven, dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen”. Wanneer een wederomgeboren gelovige Gods Woord veracht, daardoor blind is en niet naar Gods Woord kan leven en dus Jezus niet kent, maar Hem buiten de deur heeft geplaatst, dan is hij niet alleen blind, maar ook arm en naakt, want de kronen, de witte kleding, en het meeregeren in het Koninkrijk zijn niet voor hem weggelegd! In de eindtijd doet zich de situatie voor dat complete gemeentes Jezus buiten de deur hebben gezet. Slechts een enkeling heeft de deur voor Hem opengedaan en kent Hem. Dat is de situatie van de grote afval van het geloof in de eindtijd.

Het begin van de afval: rond 1900 na Chr.

Wanneer is dit ontstaan? Clarence Larkin heeft reeds in 1918 na Chr. een boek uitgegeven met de titel ‘Dispensational Truth’, een schitterend boek waarin hij in verschillende schema’s de bedelingen heeft uitgewerkt. Daar zijn best zaken bij die wij net even anders benaderen, maar over het algemeen is het een goed boek. Reeds in 1918 gaf Clarence Larkin in een schema aan dat de periode Laodicea in 1900 na Chr. is begonnen! Hij schrijft in hetzelfde boek het volgende:

“Onze kerken zijn vandaag de dag grotendeels lauw. Er zijn weinig warme harten te vinden voor geestelijke zaken. Er gebeurt veel, maar het is grotendeels mechanisch en van een sociaal karakter. Comités, groepen en clubs vermenigvuldigen zich, maar er is een afwezigheid van geestelijke warmte. Er worden opwekkingsbijeenkomsten gehouden, maar in plaats dat men wacht op wat de Heere doet, worden evangelisten en betaalde zangers ingehuurd, en het winnen van zielen is een commerciële zaak geworden” [1].

Dat zei Clarence Larkin reeds in 1918! En in zijn schema geeft hij aan dat de afval van het geloof reeds in 1900 is begonnen. En het klopt. Van ca. 1650 tot 1900 na Chr. gingen de opwekkingspredikers de wereld over, en mensen bekeerden zich massaal. Maar vanaf 1900 na Chr. tot nu is er eigenlijk alleen maar geestelijke achteruitgang van de gelovigen (in het algemeen gesproken). Clarence Larkin zag de ontwikkeling toen reeds, laat staan waar wij in onze dagen staan. Zeker de laatste jaren kunnen we stellen dat we in een goddeloze wereld leven met een afvallig Christendom.

De wortel van de afval: Gods Woord wordt verlaten

Maar waarom begon die afval in 1900? Dat heeft te maken met de vertalingenkwestie. We hebben er reeds bij stilgestaan hoe de Rooms-katholieke Kerk in de Middeleeuwen Gods Woord bij de mensen heeft proberen weg te halen. Gods Woord dat zich vanuit Antiochië in verschillende talen over de wereld verspreidde: in het Grieks, in het Syrisch en in het Latijn (de Oude Latijnse Vulgaat). Rome bestreed Gods Woord door deze vertalingen te verbranden, de aanhangers van deze vertalingen als ketters zwaar te vervolgen en door een vervalste Vulgaat op de markt te brengen. Toen keizer Constantijn de ‘bijbel’ liet vertalen, benaderde hij daarvoor de kerkhistoricus Eusebius, die vanuit zijn bewondering voor Origenes, zich richtte op de geschriften die van hem afkomstig waren. Maar deze hadden hun oorsprong niet in Antiochië, maar in Alexandrië. Daar werkten onder andere ongehoorzame Joden, want de Joden mochten van God nooit terugkeren naar Egypte, aan vervalsing van de Bijbel. Zij vermengden Gods Woord met heidense filosofie van onder andere de Griekse filosoof Plato. Het bewijs vinden we in de handschriften die afkomstig zijn van Alexandrië: onder andere de Vaticanus en de Sinaïticus. Deze handschriften tonen een spoor van schrijffouten, en aangebrachte veranderingen en tevens bevatten ze boeken die niet tot de canon van de Schrift behoren! Deze handschriften heeft Rome gebruikt voor haar Vulgaat. Dit is de Roomse ‘bijbel’ van de Middeleeuwen geworden.

Vanaf ca. 1900: de nieuwe vertalingen terug naar Rome!

Maar wat heeft dat met de afval van het geloof van na 1900 te maken? Het feit is dat onze nieuwe vertalingen heel sterk op de Rooms-katholieke vertalingen zijn gaan lijken. Waar komt dat vandaan? Toen Gods Woord in de Reformatie-Bijbels de mensen bereikte, heeft de Rooms-katholieke Kerk er alles aan gedaan om de Christelijke wetenschap te bewerken. Rome heeft dit onder andere door de Jezuïeten-orde bereikt [2]. De zogenaamde Christelijke wetenschap is steeds meer pro-Rome gaan denken. Er ontstonden allerlei theorieën die twijfel zaaiden over de betrouwbare overlevering van Gods Woord [3]. Kardinaal Wiseman (1802 – 1865) was een belangrijke persoon, die ervoor zorgde dat de anti-Roomse vijanden in de Kerk van Engeland teniet gedaan werden, en dat verschillende Protestanten weer onderworpen werden aan Rome. Eén van die mannen was de Anglicaanse aartsbisschop Trench, die, terug in Engeland, een herziening van de Engelse King James 1611 promootte [4]. Twee andere mannen die een belangrijke rol in de herziening speelden, waren Brooke Foss Westcott (1825 – 1903) en Fenton John Anthony Hort (1828 – 1892) [5]. De bedoeling was om een herziening te maken op grond van de Textus Receptus, maar zij hebben zelf op grond van de Alexandrijnse geschriften een nieuwe Griekse tekst samengesteld: de Westcott en Hort Griekse tekst. En aan de hand daarvan hebben zij het herzieningscomité dusdanig bewerkt dat hun veranderings-voorstellen in de tekst van de Bijbel zijn aangenomen [6]. Hort geloofde niet in de schepping, en was een grote bewonderaar van Charles Darwin, de grondlegger van de evolutie-theorie. Ook geloofde hij niet in het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heere Jezus. Zo zijn er ook van Westcott vele zaken te noemen, waaronder zijn grote gerichtheid op Rome en bewondering voor de Maria-verering [7]. Deze heren hebben er voor gezorgd dat in 1881 na Chr. het Nieuwe Testament en in 1884 na Chr. Het Oude Testament in de Revised Version verscheen, op grond van de Alexandrijnse handschriften. Duizenden veranderingen in Gods Woord op grond van maximaal 5 % van alle getuigen [8], die ook nogeens onbetrouwbaar zijn: de Alexandrijnse handschriften.


Vanaf ca. 1900: van Schriftgezag naar Schriftkritiek

Vanaf die tijd ontstond de moderne Schriftkritiek. De Westcott en Hort Griekse tekst is de basis geworden van de Nestle-Aland Griekse tekst, die op de grote meerderheid van Bijbelscholen en -universiteiten gebruikt wordt [9]. Deze tekst is de basis geworden van alle nieuwe vertalingen die na 1881 na Chr. verschenen zijn! Men schermt met de grondtekst, maar ondertussen past men Gods Woord op grond van filosofisch aangepaste geschriften aan. Daar waar men in de periode Filadelfia blij was met Gods Woord, Gods Woord hoorde en aannam zoals het er stond, en daardoor tot bekering kwam, daar zegt men tegenwoordig: “Deze tekst kun je ook anders lezen...”, of “het is zeer twijfelachtig of dit vers in de originele grondtekst wel gestaan heeft...”, met alle gevolgen vandien. Men gelooft niet meer in Absolute Woord van God!


Resultaat: afgoderij in de gemeente

Daar waar Salomo Gods Woord verachtte, leidde dat bij hem tot afgoderij! Daar waar in de Middeleeuwen onder Roomse overheersing Gods Woord veracht werd en vernietigd werd en vervangen werd door een vervalsing, leidde dat tot afgoderij! De koningin des hemels – Maria – werd vereerd. Heiligenverering werd ingevoerd. Het Bijbels Avondmaal werd een mystieke eucharistieviering. Symbolen en beelden kregen een centrale plaats. Heidense feesten werden ‘Christelijk’ gemaakt, waardoor Christenen zelfs vandaag de dag heidense feesten vieren. Bijbelgelovende Christenen werden in de Middeleeuwen vervolgd, en ga zo maar door... Maar ook vandaag de dag zien we dat door de verachting van Gods Woord, door de vervanging van Gods Woord met een vervalsing, de afgoderij hand over hand toeneemt. Afgoderij en spiritisme! We hebben in een studie over de moderne ontwikkelingen op het gebied van het gebed al gezien hoe een vorm van zogenaamd ‘Christelijke’ mantra’s het gebedsleven van de mensen gaat beheersen. Iconen beginnen weer belangrijk te worden en allerlei vormen van meditatie worden aanbevolen. Om nog maar te zwijgen van de grote bewondering die Rome vandaag de dag van de Evangelischen en andere gelovigen krijgt. Zo zien we bijvoorbeeld dat de EO de laatste jaren veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld heiligen. Men heeft bijvoorbeeld een DVD uitgegeven: “St. Patrick, Zendeling en heilige van Ierland” [10], waarin men verteld over een priester die een stem hoorde om het Evangelie in Ierland te gaan verkondigen. In de trailer wordt hij weliswaar een “afvallig priester” genoemd, maar ook een “visionair mysticus”. Een priester die een stem hoorde! Of neem de DVD over Franciscus van Assisi, over een monnik die een beslissend visioen kreeg om de kerk te herstellen [11]. Franciscus van Assisi was een Rooms-katholieke monnik, die door een Paus is heiligverklaard.  Het doet denken aan de keizer die een visioen kreeg… Zo heeft men een studiepakket “Heiligen, helden en zondaren, mediaboek en bijbelstudie”, “een studiereeks die, aan de hand van bekende en minder bekende gelovigen” laat zien:

 

“Wie was God voor hen en hoe waren zij een inspirerend voorbeeld, niet alleen voor de mensen om hen heen, maar ook voor ons vandaag de dag” [12].

 

Natuurlijk mag men een levensbeschrijving lezen van iemand die werk voor de Heere doet, maar… Wanneer we dan zien hoe bij andere DVD’s de keuzen gemaakt worden om St. Patrick en Franciscus van Assisi te belichten, dan zien we hoe men gericht is op Rome en mystiek. Dit heeft niets met de verkondiging van de Bijbelse Boodschap te maken, maar we zien dat “heiligen” ook hun intrede doen bij Evangelischen! Hierin zien we opnieuw hoe waar Gods Woord is dat in Kol. 2 : 8 zegt: “Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”.

We leven heel duidelijk in een tijd van afval van het geloof. Een afval die rond 1900 na Chr. is ingezet door het terzijde zetten van het Absolute Woord van God! In de eindtijd-gemeente staat de Heere Jezus buiten de deur (Openb. 3 : 20)!


Het is alles voorzegd!

In 2 Tim. 4 : 2 – 5 staat geschreven: “Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij”.

 De gemeente van de eindtijd: Gods Woord ter zijde gezet – deel 2
De brief aan Laodicea (Openb. 3 : 14 – 22)Inleiding

In de studie “De gemeente van de eindtijd: de gemeente van de afval – deel 1” hebben we, aan de hand van de brief aan de gemeente der Laodicensen (Openb. 3 : 14 – 22), stilgestaan bij de laatste periode in de ‘kerk’geschiedenis. Het Laodicea-tijdperk staat voor de eindtijdgemeente, beginnend in ca. 1900 na Chr., uitlopend tot de Opname van de Gemeente.

In de periode ervoor, Filadelfia, van ca. 1650 tot 1900 na Chr., hebben we gezien dat er grote opwekkingen ontstonden, doordat Gods Woord gepredikt werd. Door de Reformatie ontdekte men de vervalsingen van Rome. De Heere leidde de geschiedenis zo, dat er mannen opstonden die de handschriften bij elkaar brachten, die getuigden van de tekst, zoals deze door de eerste Christenen gelezen werden. Gods Woord werd letterlijk vertaald in de taal van de mensen, en Gods Woord werd gepredikt: “Zo zegt de Heere...” Door het bewaren van Gods Woord kwamen velen tot geloof. Echter Rome heeft niet stilgezeten, en heeft er, onder andere via de Jezuïeten-orde, aan bijgedragen dat er allerlei dubieuze theorieën over de overlevering van Gods Woord ontstonden. De ‘Christelijke’ wetenschap werd steeds meer pro-Rome, en uiteindelijk heeft men weten te bereiken dat Westcott en Hort, twee Rooms-georiënteerde geleerden, een nieuwe Griekse tekst samenstelden, waarin aan de hand van een klein aantal handschriften, de Alexandrijnse handschriften, duizenden wijzigingen in Gods Woord werden aangebracht. De moderne Schriftkritiek was geboren, en na 1880 na Chr. lijken de nieuwe vertalingen steeds meer op die van Rome. En in de verkondiging ging men steeds vaker horen: “Die tekst is twijfelachtig...” en: “Dit kun je ook anders lezen...”. De verkondiging met gezag, het “Zo zegt de Heere...”, vanuit Gods Woord, is langzamerhand verdwenen.

De eindtijd-gemeente wordt door de Bijbel omschreven als “hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben” (2 Tim. 3 : 5), en als een tijd van afval van het geloof (2 Thess. 2 : 3). In Openb. 3 : 17 zagen we dat de gelovigen omschreven worden als: “Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”. Men denkt rijk te zijn, maar men is “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt”. Men zegt Jezus te kennen, maar men kent Hem niet. Men is geestelijk blind. In Openb. 3 : 20 lezen we vervolgens dat de Heere Jezus bij die eindtijd-gemeente buiten de deur staat.

We hebben in voorgaande studies gezien dat, wanneer men Gods Woord gaat verachten, er afgoderij gaat ontstaan. We hebben stilgestaan bij Salomo, die niet naar Gods Woord luisterde, en daardoor in de afgoderij belandde. We hebben gezien dat in de Middeleeuwen, onder de Roomse overheersing, Gods Woord veracht werd, verbrand werd, en vervangen werd door een vervalsing, wat leidde tot afgoderij en tot vervolging van Bijbelgelovende Christenen. In deze studie zullen we zien dat ook in de eindtijd het verachten van Gods Woord leidt tot afgoderij, en zal leiden tot vervolging van Bijbelgelovende Christenen. 

  Billy Graham slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus

Xander 22-10-2013 13:47- in Christendom, Eindtijd & Profetie

http://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-10-22-13-44-45.engel%20bazuin%20wederkomst%2002c.jpg

Voordat de bazuin klinkt en Jezus op de wolken terugkeert, moet de wereld eerst door een ongekend ellendige periode heen. Dat is althans de uitleg van veel evangelische leiders.

's Werelds bekendste evangelist ooit, de Amerikaan Billy Graham, slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus, die volgens hem aanstaande is. Graham zegt dat voor het eerst in de geschiedenis alle tekenen der tijden, die door Jezus werden voorzegd, zichtbaar zijn. Vorige week verklaarde ook de onder conservatieven populaire Republikeinse afgevaardigde Michele Bachmann dat de wereld de eindtijd is binnengegaan. Eerder deze maand hield de Israëlische premier Benyamin Netanyahu de VN voor dat de Bijbelse profetieën voor de ogen van de wereld in vervulling gaan.

'We zien dat alles omgekeerd wordt, dat goed voor kwaad wordt verklaard. Zodra dit gebeurt, wordt ons (in de Bijbel) verteld dat deze tijd net als de dagen van Noach (voor de zondvloed) zal zijn,' aldus Bachmann. Daarmee wees ze onder andere op de tekst: 'Wee hun die het kwade goed noemen het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.' (Jes.5:20).

In de VS groeit de interesse voor boeken over de eindtijd. Dit blijkt uit opiniepeilingen en uit de bestsellerlijsten van New York Times en Amazon.com. Boeken zoals 'The Harbinger: The Ancient Mystery that holds the Secret of America's Future' (Jonathan Cahn) en het recentere 'Four Blood Moons: Something is About to Change' (John Hagee) vinden gretig aftrek. Uit een onderzoek in september bleek dat 77% van de evangelische christenen in Amerika gelooft dat we in de Bijbelse eindtijd leven.

Laatste oproep tot bekering

De 94 jarige Graham begint op 7 november, als hij 95 wordt, zijn in principe allerlaatste massale (TV-)evangelisatiecampagne, om nog één keer te proberen de Amerikanen en de wereld tot inkeer te brengen. 'De wereld nadert het einde van dit tijdperk. Als alle tekenen in de Bijbel samenvallen, dan kunnen we zeker zijn van het einde. Naar mijn mening gebeurt dat nu voor het eerst sinds Jezus deze voorspellingen deed.'

'God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Christus nabij is. De Bijbel zegt dat er tekenen zullen zijn die zijn terugkomst aankondigen. Ik geloof dat alle deze tekenen nu duidelijk zichtbaar zijn.'

Verdriet over egocentrische, genotzuchtige en schaamteloze Amerikanen

In 2012 baarde Graham opzien met zijn open brief getiteld 'Mijn hart doet pijn voor Amerika', waarin hij zijn verdriet uitte over hoe egocentrisch, genotzuchtig, trots en schaamteloos het Amerikaanse volk is geworden. Hij vergeleek de VS zelfs met Nineve, de stad die door de profeet Jona een zekere vernietiging werd aangezegd, mits ze zich zouden bekeren van hun zonden (wat vervolgens gebeurde).

Samen met Graham richten ook andere bekende evangelisten, zoals zijn zoon Franklin, Reinhard Bonnke, Greg Laurie en Luis Palau zich op Amerika, in de hoop een 'grote geestelijke opwekking' in gang te zetten.

'Wereldwijde interesse voor apocalyps zal enorm toenemen'

Paul McGuire, een internationaal erkende profetie-expert, auteur van 22 boeken zoals 'The Day the Dollar Died' en een regelmatige gast bij Fox News en CNN, denkt dat de interesse voor apocalyptische gebeurtenissen wereldwijd explosief zal toenemen. 'We staan voor zaken als de mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische instorting. Denk aan de waarschuwingen voor aardbevingen, een uitbarsting van de Yellowstone (super)vulkaan, de Japanse tsunami's, de straling van de Fukushima kernramp, en de gigantische tornado's (in de VS.'

Ook de dramatische klimaatverandering wordt volgens hem in de Bijbel voorzegd als een teken van de komende apocalyps. 'Door het grillige weer staan we op de rand van enorme voedsel- en watertekorten, waardoor tientallen miljoenen mensen getroffen kunnen worden. De intense hitte en watertekorten hebben de oogsten doen verdorren.'

Bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen

John Hagee, voorganger van de 22.000 leden tellende Cornerstone Church, heeft recent het boek 'Four Blood Moons' (Vier Bloedmanen) gepubliceerd. Hierin gaat hij dieper in op het enkele jaren geleden door Mark Biltz ontdekte verband tussen bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen, en dramatische, profetische gebeurtenissen rond het Joodse volk en de Joodse staat Israël.

'Ik geloof dat de hemelen Gods reclamebord zijn, en dat Hij tekenen naar de planeet Aarde heeft gezonden. We hebben ze alleen niet opgemerkt. Maar nu, met de hulp van Gods Woord en enkele scherpzinnige wetenschappers, leid ik u door 500 jaar (bloedrode manen op Joodse feestdagen) en laat ik u zien dat God letterlijk schreeuwt dat Hij er spoedig aankomt.'

De afgelopen 500 jaar kwam het fenomeen slechts vier keer eerder voor: in 1492, 1948-1949 en 1967-1968. In alle gevallen gingen deze voorvallen gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. In 1492 werden ze uit Spanje verdreven en werd Amerika ontdekt, wat later een veilige vluchthaven voor de Joden werd. In 1948-1949 verschenen ze na de wederoprichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabieren. In 1967-1968 vielen ze samen met de bevrijding van Jeruzalem op de Arabische bezetting.

De volgende serie bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen vindt plaats in 2014-2015, wat de laatste keer in de hele 21e eeuw zal zijn. Biltz, Hagee en anderen geloven dan ook dat rond deze jaren de andere Bijbelse profetieën in vervulling zullen gaan, en we mogelijk zelfs de lang verwachte terugkeer van Jezus Christus op de Olijfberg (zie o.a. Zacharia 14:4) in Israël gaan meemaken.

 

The Harbinger: nieuw drama in 2015

Het boek 'The Harbinger' van Jonathan Cahn staat al sinds januari 2012 op de bestsellerlijst van de New York Times. Cahn merkte het verband op tussen de zevenjarige Shemitah cyclus en dramatische gebeurtenissen in Amerika. De twee grote beurscrashes, in 2001 na de aanslagen op 9/11 en op 29 september 2008 (het uitbreken van de financiële crisis), vonden beiden plaats op de Hebreeuwse dag Elul 29, de dag van de Shemitah, in de Bijbel aangewezen als de dag waarop een volk zijn financiën op orde moet brengen.

Volgens Cahn kan dit geen toeval zijn, en waren het waarschuwingen van God aan het adres van de VS. Hij acht de kans dan ook groot dat als de Amerikanen niet tot inkeer komen, er in 2015, opnieuw na precies zeven Hebreeuwse jaren, een nieuwe dramatische gebeurtenis zal plaatsvinden, die mogelijk het einde van de VS zal inluiden.

Veel foutieve voorspellingen

Greg Laurie, voorganger van de 15.000 leden tellende Harvest Christian Fellowship in Riverside (Californië), herinnert de mensen er aan dat er de afgelopen tientallen jaren veel foutieve voorspellingen over de eindtijd en de terugkeer van Jezus zijn gedaan, zoals in Hal Lindsey's 'The Late Great Planet Earth'. Volgens Laurie zou dat ons niet moeten ontmoedigen, en moeten we zelfs blij zijn dat het nog niet gebeurd is, omdat anders veel mensen verloren waren gegaan.

Oprichting Israël in 1948 profetische mijlpaal

Ook Franklin Graham, 'de zoon van' en de huidige president van de Billy Graham Evangelistic Association, gelooft op grond van de tekenen der tijden dat Jezus Christus snel zal terugkeren. Eén van de belangrijkste Bijbelse eindtijdprofetieën werd in 1948 vervuld, toen Israël werd opgericht (zie o.a. Jesaja 66:8) . 'Het is nu slechts de vraag wanneer die tijd (van Jezus' terugkomst) is. Ik geloof zelf dat het spoedig zal zijn. Of dat in de volgende 10, 20 jaar is, weet ik niet. Maar wat de wereldgeschiedenis betreft, denk ik dat we op Gods klok 12 uur middernacht naderen.'

'Mensen moeten zich voorbereiden God te ontmoeten'

Billy Graham, die aan 2,2 miljard mensen het evangelie zou hebben gebracht, waarschuwt dat de apocalyps gepaard zal gaan met grote moeilijkheden, en de stormwaarschuwingen ons duidelijk zeggen dat de mensen zich moeten voorbereiden om God te ontmoeten. Aan alle komende ellende komt echter een einde zodra Christus terugkeert, het kwaad verslaat en de wereld verandert in een waar paradijs.

'Tot die tijd wil God iedereen de kans geven om door berouw en geloof Christus te leren kennen,' sluit Graham af. 'Want ongeacht wat de samenleving zegt, we kunnen niet lang meer doorgaan in deze zee van immoraliteit, zonder dat het oordeel komt. We staan op een kruispunt, en er staan enorme morele belangen op het spel. Het is tijd om terug te keren naar de Bijbelse waarheid.'


Xander