Translate This Page

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid!

Hebreeen 13:8 

Het Christendom in de wereld

Het Christendom is de grootste en meest verbreide godsdienst ter wereld. De meeste Christenen zijn te vinden in Europa, de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika (m.n. Brazilië) en Australië. Ook in Afrika hebben de missionarissen hun sporen achtergelaten. In Azië heeft het Christendom minder invloed gehad, met uitzondering van de Filippijnen en Zuid-Korea. Het geloof heeft in ieder land een eigen invulling gekregen. Meestal werd het vermengd met rituelen uit het lokale volksgeloof. Dit komt o.a. tot uiting in Brazilië. Zie Tabel van het aantal Christenen in de wereld.

In Suriname is ongeveer 51% van de bevolking Christelijk. De invloed van het Christendom is heel erg groot in Suriname. Haast alle Christelijke denominaties zijn in Suriname vertegenwoordigd. Gelukkig is er een grote mate van tolerantie tussen de verschillende religies. Er is een open religie markt waar mensen zonder beperking zijn godsdienst kan uitoefenen. Het Christen zal gebruik moeten van deze vrijheid om het evangelie te verkondigen. De Christenen moeten meer evangeliseren om het geloof uit te dragen en anderen winnen voor Christus.

 

Het Christendom in Suriname

Christelijke kerkgenootschappen, gesticht in de Suriname vanaf de zeventiende eeuw, nadat het een Nederlandse kolonie werd.

In 1667 veroverde Abraham Crijnssen het grondgebied van Suriname op de Engelsen. In 1668 volgde de definitieve Nederlandse vestiging op basis van bepalingen van de vrede van Breda. Voor het werk op de plantages werden slaven aangevoerd uit Afrika. In verband met de afschaffing van de slavernij in 1863 werden daarna arbeidskrachten geworven in China, Brits-Indië en later op Java. Het percentage christenen onder hindoestanen en javanen is klein: 80% van de hindoestanen is hindoe, 15% moslim en 5% christen. De meeste javanen zijn moslim, 7% is christen.

De Hervormde Kerk werd in Suriname gesticht in 1667/1668; de leden waren uitsluitend blanke kolonisten en vrijgekochte slaven. In 1701 werd de kerk gedeeltelijk en in 1886 volledig autonoom. Het aantal leden is anno 2000 ongeveer 12.000, voor het overgrote deel Surinamers.

De eerste zendelingen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) kwamen in 1735 in Suriname aan. Achtereenvolgens werd gewerkt onder de Indianen, de plantageslaven en na de vredesverdragen met de overheid ook onder de weggelopen slaven. Langzamerhand ontstonden in het binnenland kleine gemeenten. Het zendingswerk in Paramaribo is pas begonnen in 1765. Met de uitbreiding van het werk ging men onderscheid maken tussen ‘kerkgemeenten’ (de zogenaamde Creolenkerk) onder leiding van het kerkbestuur, en ‘zendingsgemeenten’ (Bosland-, Javaanse-, Hindoestaanse- en Chinese zending) onder leiding van het zendingsbestuur. Er zijn slechts weinig Hindoestanen en weinig Javanen christen:
resp. 5% en 7%. In 1902 werd de eerste Surinamer, R.E.C.Doth, als predikant geordend, de eerste Surinaamse bisschop in 1963. Er is veel aandacht besteed aan onderwijs (veel eigen scholen en internaten) en medische zending (poliklinieken in het binnenland). Sinds 1963 vormt Suriname samen met de Nederlandse Antillen een zelfstandige Provincie van de Unitas Fratrum. De EBGS is lid van de Caribbean Conference of Churches (CCC). Sinds 1997 is er een andere kerkelijke organisatie ingevoerd. Het aantal leden is anno 2000 ongeveer 50.000.

In 1741 werd de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname gesticht. De leden waren uitsluitend afkomstig uit Europa. Het ledenbestand is circa 5.000, vrijwel alleen Surinamers.

In 1785 kwam er toestemming van de koloniale overheid tot vestiging van de Rooms-Katholieke Kerk. Er was veel aandacht voor onderwijs en opvoeding met eigen scholen en internaten, alsook voor sociaal werk. De zorg voor het werk van kerk, school en diaconie berust bij paters, fraters en zusters. Pas in de twintigste eeuw kwam er een aantal Surinaamse priesters. De missie werkt onder alle bevolkingsgroepen. Sinds 1858 is er een eigen bisdom, nu lid van de Antilliaanse bisschoppenconferentie. In 1970 werd de eerste Surinamer bisschop gewijd. Het aantal leden beloopt anno 2000 ongeveer 80.000.

In Suriname zijn nog enkele kleinere kerken, zoals de Baptisten, Methodisten en Anglicanen. De Pinkstergemeenten trekken veel mensen in hun kerkdiensten. Het ledental is moeilijk te schatten daar de meesten ook lid blijven van de kerk waartoe ze altijd behoorden. De verhouding tussen de kerken is goed. Op 23 november 1942 werd het Comité Christelijke Kerken opgericht, te vergelijken met de Raad van Kerken in Nederland.

Anno 2012 zijn bijna alle Christelijke denominaties vertegenwoordigd in Suriname: RK, EBG, Lutherse Kerk, Hervormde Kerk, Baptisten, Wesleyaanse Gemeente, Leger des Heils, Volle Evangelie, Zevende-dags Adventisten, etc.

 

Christelijke Gemeente Websites in Suriname

De Flora Wesleyaanse Gemeente

Gemeente Logos International

Bribi Ministries 

Nieuwe Generatie Gemeente Godsbazuin

Gemeente Gods Suriname 

Tabernacle of Faith and Love 

Bron des Levens Ministries

Evangelische Broedergemeente in Suriname


Gemeente Kroon des Levens

Hervormde Kerk Suriname

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Trinitatis Lutherse Kerk

Baptistengemeente: Vije Evangelisatie Suriname

De Rooms-Katholieke Kerk Suriname

Leger des Heils Suriname

 

 Wat zegt de Bijbel over eenheid?

Is werkelijke eenheid niet een van de eerste dingen waar een christen naar op zoek gaat? Je kan gemakkelijk denken dat het niet bestaat en het lijkt erop dat de meeste christenen zich daarbij hebben neergelegd, omdat het christendom verdeeld is in honderden, duizenden partijen en afsplitsingen. Men hoopt misschien dat er straks, in de hemel, een wonder gebeurt waaruit blijkt dat alles toch één is. Maar wat hier op aarde niet één is, kan toch niet in de hemel plotseling wel één zijn? (Mat. 18:18.)

Maar de Bijbel spreekt over eenheid:

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Efeze 4:1-5

En in hetzelfde hoofdstuk, vers 11-16:

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

De brief van Paulus aan de Efeziers is de brief over eenheid. In hoofdstuk 5 gebruikt hij een paar heel sterke uitdrukkingen:

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; 29 want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam. 31 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.