De vrouw in de Bijbel

In het begin schiep God de mens … man en vrouw schiep Hij hen. Hij schiep die ene mens in twee geslachten man en vrouw. Samen zijn ze naar Gods beeld geschapen en samen hebben ze de roeping Gods beeld uit te dragen. Samen kregen ze de opdracht om de schepping te beheren en samen worden ze gezegend. Het is duidelijk Gods bedoeling dat een man één vrouw heeft. Dat blijkt nog duidelijker uit een volgende tekst (Genesis 2:24) waar staat: "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn". Merk op dat God in zijn wijsheid hier al aangeeft dat het beter is dat een man bij zijn huwelijk het ouderlijk huis verlaat.

God gaf Adam Eva als een hulp die bij hem paste. Dat de vrouw een hulp wordt genoemd moet niet verkeerd worden opgevat als "hulpje voor de man". God zelf wordt in de bijbel ook op verschillende plaatsen een hulp genoemd, bijvoorbeeld als een hulp tegen vijanden.

Het beeld van man en vrouw zoals hier bij de schepping wordt geschetst is veeleer een beeld van gelijkwaardigheid. Wel merken we een zekere prioriteit bij de man ten opzichte van de vrouw. Adam was het eerst geschapen, hij krijgt de opdracht de hof te bewaken en hij wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Maar is geen sprake van ondergeschiktheid of minderwaardigheid. Man en vrouw zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

                                                               

Na de zondeval, zie De plichten van een christen, zien we gelijk al dat de situatie verandert. God zegt dat de begeerte van de vrouw zal uitgaan naar de man en dat de man over haar zal heersen. De verhouding zal worden gekenmerkt door begeerte en overheersing en dat is iets wat God niet had bedoeld, maar dat een gevolg is van de zonde.

In het achtste geslacht na Adam zien we voor het eerst een man, Lamech geheten, die zich twee vrouwen nam. Die Lamech was niet zo’n lievertje. Op een dag riep Lamech zijn vrouwen bij zich en zei: "Luister, vrouwen! Een man, die mij verwondde en een jongen, die mij sloeg, doodde ik. Hij, die Kaïn doodt, wordt zevenmaal zo zwaar gestraft, maar de man die Lamech doodt, zal 77 maal zo zwaar worden gestraft."

In de loop van de tijd zien we meer mannen die meer dan één vrouw hebben. Denk aan Jacob, Elkana de vader van Samuël,koning David en koning Salomo.

Dat het niet Gods bedoeling was dat mannen meer vrouwen namen maken we ook op uit de volgende teksten:

- Spreuken 5:18-19. Uw bron zij gezegend, en verheug u over de vrouw van uw jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u altijd vreugdedronken maken, en verlustig u altijd in hare liefde.

- Maleachi 2: 14-16. En dan zegt u: Waarom? Omdat de HEER getuige geweest is tussen u en de vrouw van uw jeugd, aan wie u ontrouw geworden bent, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet een doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat u niet ontrouw wordt aan de vrouw van uw jeugd. Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HEER, de God van Israël …

- Mattheus 19:3-10. En de farizeeen kwamen bij Hem om Hem te verzoeken en zeiden: Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om iedere reden?
Hij antwoordde echter en zei: Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn’? Dus zijn zij niet meer twee maar een vlees. Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden.
Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tot hen: Mozes heeft om de hardheid van uw harten u toegestaan uw vrouwen te verstoten; van het begin af is het echter niet zo geweest.
Ik zeg u echter, dat wie zijn vrouw verstoot, niet om hoererij, en met een andere trouwt, overspel pleegt; en wie met een verstoten vrouw trouwt, pleegt overspel. Zijn discipelen zeiden tot Hem: Als de zaak van de man met de vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen.

Uit deze laatste opmerking van de discipelen blijkt, dat zij het in die tijd blijkbaar heel gewoon vonden, dat men zijn vrouw om een kleinigheid kon wegsturen.

In de volgende geschiedenissen zien we hoe Jezus met vrouwen handelde.  Lees verder...

Mens en Gezondheid

  Wat zegt de Bijbel over gezondheid?


1 Timoteüs 4:8 vertelt ons: “Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.” Merk op dat dit vers niet zegt dat lichaamsbeweging zonder waarde is! Het zegt dat oefening van het lichaam nuttig is, maar het geeft hieraan de juiste prioriteit door te zeggen dat een God-erend leven veel belangrijker is. De Apostel Paulus heeft het ook over lichaamsbeweging wanneer hij geestelijke waarheden wil illustreren. 1 Korintiërs 9:24-27:“ Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.” 2 Timoteüs 2:5: “Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.” 2 Timoteüs 4:7: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.”

Het is dus duidelijk zo dat er niets mis is wanneer een Christen aan lichaamsoefeningen / lichaamsbeweging doet. Sterker nog, de Bijbel maakt het duidelijk dat we goed voor onze lichamen moeten zorgen (1 Korintiërs 6:19-20). Efeziërs 5:29 vertelt ons: " Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het..." De Bijbel waarschuwt ons ook tegen gulzigheid (Deuteronomium 21:20, Spreuken 23:2, 2 Petrus 1:5-7, 2 Timoteüs 3:1-9, 2 Korintiërs 10:5). Tegelijkertijd waarschuwt de Bijbel ons tegen ijdelheid (1 Samuël 16:7; Spreuken 31:30; 1 Petrus 3:3-4). Wat zegt de Bijbel over gezondheid? Ben gezond! Hoe bereiken we dat doel? Door ons bezig te houden met gematigde lichaamsoefeningen en door verstandige eetgewoonten te hebben. Dat is het Bijbelse patroon voor gezondheid en lichaamsbeweging.