Christelijke Mentoring 

Waarom Ontvluchten Mannen Dit?
"Christelijke Mentoring" is een term die veel mannen op volle snelheid de andere richting op doet rennen! Waarom krijgen zo veel mannen zwakke knieën als ze de term "Christelijke Mentoring" horen? Dit is natuurlijk voor iedereen anders, maar in het algemeen zijn dit een paar treffende ideeën:

 • De trots van een man vertelt hem om zijn levensreis in zijn eentje uit te voeren.
 • Het hart van een man vertelt hem om te zwijgen.
 • Het verstand van een man vertelt hem dat niemand het zal begrijpen.
 • De gevoelens van een man vertellen hem dat hij deze moet zien te beheersen.

Misschien herken je jezelf hier wel in. Misschien voel je je al een beetje ongemakkelijk nu je deze website leest. Laten we je ervan verzekeren dat je er groot voordeel uit kunt halen wanneer je je realiseert dat je ongemak feitelijk een teken is dat er iets goeds in je aan het gebeuren is.

Christelijke Mentoring - Je Moet er Wel Wat voor Doen
Christelijke Mentoring is een relationele ervaring die "één-op-één" plaatsvindt waarbij de ene persoon de ander begiftigt door zijn van God gekregen wijsheid en middelen te investeren.

Je zal je wellicht de volgende vraag stellen: "Maar welk voordeel kan ik hier uit halen?" Wij geloven dat mannen er ontzettend veel voordeel uit kunnen halen wanneer zij zich met een man verbinden die zich al in de "loopgraven" van het leven heeft bevonden die zij zelf nog moeten meemaken. Het meest belangrijke, essentiële element is wijsheid. We moeten onthouden dat één van de vormen van mentoring bestaat uit discipelschap. Een discipel is niets meer dan een leerling. Als we kunnen leren van een andere man die de lange, moeilijke weg die voor ons ligt al bewandeld heeft en deze wijsheid op onze eigen levens kunnen toepassen... dan winnen we aan wijsheid. Wijsheid is toegepaste kennis, begrip en inzicht. Dat klinkt allemaal zo gek nog niet, toch?

Waarom zou ik überhaupt ergens voordeel uit willen halen? Deze vraag klinkt in sommige opzichten enigszins amusant, bijna humoristisch, omdat deze zoveel waarheid en tegelijkertijd zoveel onwaarheid bevat. Laten we eerlijk zijn: we willen er allemaal op vooruit gaan en ons voordeel halen, maar tegen welke prijs? Als we gratis ergens van zouden kunnen profiteren en als dit erg gemakkelijk zou zijn, dan zouden we er allemaal voor in de rij staan. Maar, dit is niet het geval. Om iets te kunnen winnen moeten we ook iets verliezen. Wanneer we proberen om door het leven te ploeteren en de beloningen voor ons harde werken opstrijken, dan vinden we dat vaak goed genoeg. Maar je moet jezelf niet voor de gek houden. Wat voor jou soms een geweldige winst en een gestage vooruitgang lijkt zou wel eens ver beneden het peil kunnen liggen dat God voor jou gepland heeft.

In het tweede hoofdstuk van de Bijbel vertelt God ons een fundamentele waarheid over onszelf. Hij zegt zonder aarzeling: "Het is niet goed dat de mens alleen is". Waarom? Omdat God ons als sociale schepselen heeft geschapen, om van elkanders gezelschap te genieten. Een onderdeel van dit kameraadschap is Christelijke mentoring. Wanneer een Christelijke man op zijn levensreis door een mentor begeleid wordt, dan kan dit voor hem van grote waarde zijn.

Christelijke Mentoring - Een Persoonlijk Verhaal
Christelijke mentoring is voor mij onontbeerlijk gebleken! Op mijn persoonlijke levensreis heb ik drie verschillende mentors. Ik heb een Christelijke mentor op het gebied van mijn geestelijke leven, een Christelijke mentor op het gebied van mijn gezinsleven en een Christelijke mentor op het gebied van mijn zakenleven. Mijn geestelijke mentor stuurt mij bij mijn vorming als een man van God. Mijn mentor voor mijn gezinsleven stuurt me zodat ik in mijn gezin een zodanige vader en echtgenoot kan zijn dat dit God behaagt. En mijn Christelijke "zakenmentor" stuurt me zodat mijn werk-ethiek en mijn zakentransacties volledig met God's plan geïntegreerd kunnen worden.

Wanneer ik me probeer voor te stellen waar ik me zonder deze drie mannen in mijn leven zou bevinden, dan stel ik me een compleet andere man in een compleet andere wereld voor. Ik twijfel er niet aan dat ik dan weliswaar ook aan wijsheid en balans in mijn leven gewonnen zou hebben, maar ik geloof dat dit dan in veel mindere mate zou zijn gebeurd dan wat God via deze Christelijke mentoren voor me heeft gepland.

Christelijke Mentoring - Een Laatste Uitdaging
Kunnen we voordat we afsluiten nog even een suggestie doen op het gebied van Christelijke mentoring? Bid er asjeblieft voor dat God je laat zien wie je specifiek voor een dergelijke mentoring-relatie zou kunnen benaderen. Bid voor moed en lef om deze stap te kunnen zetten, om je trots aan de kant te zetten en om een andere man te vragen om in jouw levensreis te investeren. Dit is een onderdeel van God's plan!

 Mannenbedieningen

Een Definitie en een Zending
Je kunt je afvragen in welke mate een mannenbediening anders is dan een vrouwenbediening of zelfs van alle andere bedieningen. Het lijkt immers zo te zijn dat alle bedieningen die in dienst van de Heer worden uitgevoerd allemaal hetzelfde zijn, ongeacht leeftijd, geslacht of de huidskleur van het dienende individu.

Een mannenbediening is het actief streven van mannen naar een verbinding met God, Zijn woord en andere mannen om hen zo te winnen, te doen groeien en in Christus op te leiden.

Eén ding weten we zeker -- God zal het hart en het leven van eenieder gebruiken die er voor kiest om zichzelf voor Hem beschikbaar te maken. De Bijbel zegt: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest." Dit is de grote commissie waar Jezus het Zelf over had. Met andere woorden: Jezus Christus zendt Zijn volgelingen over de hele wereld om meer gelovigen voort te brengen. Dit is een grootse roeping.

Dit roept een vraag op. Hoe brengen we meer gelovigen voort? Kan een mannenbediening een man in staat stellen om zijn roeping in het leven beter te begrijpen en om deze ook daadwerkelijk te vervullen? Kan een mannenbediening een man uitdagen om intellectueel, emotioneel en geestelijk dieper te groeien? Kan een mannenbediening mannen leren om sexueel rein te blijven? Het antwoord op deze vraag is een overweldigend 'ja'!

Mannenbedieningen - Laat het Proces Beginnen
De eerste stap voor het opzetten van een levensvatbare mannenbediening in je plaatselijke kerk of binnen je kleinere studiegroepen bestaat uit het beslissen wat je wil zien gebeuren in de levens van andere mannen. Wanneer dit is vastgesteld, zul je leiders naar voren moeten brengen die deze visie met je delen en die je zullen helpen om een potentieel leger van mannen tot een diepere relatie met de Heer te leiden.

Mannenbedieningen - Enkele Zaken Die Niet Gecompromiteerd Kunnen Worden
Om een sterke en gebalanceerde Christelijke mannenbediening te kunnen hebben, moet je een raamwerk opstellen van zaken waarover je geen compromissen kunt sluiten. Hier volgen acht bijbelse standaarden voor een gezonde bediening voor mannen.

 • VOEDING - Een man van God voedt zichzelf. Het consequent bestuderen en toepassen van God's Woord buiten de kerk of de studiegroep is essentieel. Om dit te kunnen doen moet een man geleerd worden hoe hij de Bijbel kan bestuderen. Wij stellen voor dat je een schema opstelt waarin mannen wekelijks met de pastor (of een leider van een studiegroep) bijeenkomen zodat zij kunnen leren hoe zij de Bijbel kunnen interpreteren (1 Petrus 2:1-3; Psalm 1:1-3).
 • TRAINING - Een man van God wordt regelmatig/wekelijks op een bijbelse manier geïnstrueerd (1 Tessalonicenzen 2:13). Dit kan bereikt worden door middel van een kleine Bijbelstudiegroep of een studie in een grotere groep waaraan discussies in kleinere groepen zijn verbonden.
 • TOEPASSING - Een man van God leert om God's Woord op alle gebieden van het leven toe te passen. Het is essentieel om binnen de mannenbediening ruimte te laten voor het afleggen van verantwoording. Dit zal de samenhang en de gehoorzaamheid aan God's Woord ten goede komen (Jakobus 1:22-25; Ezechiël 33:30-32).
 • EENHEID - Een man van God maakt het verbinden met andere mannen een prioriteit. Dit moet tenminste twee keer per maand gebeuren, ten behoeve van gemeenschap, verantwoording, belijdenis en gebed (Galaten 6:1-3; Jakobus 5:16; Hebreeën 10:23-24).
 • OVERLEVING - Een man van God leert hoe hij met de grootste verleidingen en/of crises in het leven kan omgaan, en dit in overeenstemming met zijn behoeften en de levensfase waarin hij zich bevindt. Ondersteuning en bemoediging van de leider van de bediening en van de studiegroep zijn hierbij essentieel (Prediker 4:9-12).
 • "OUTREACH" - Een man van God raakt op basis van zijn gaven en talenten betrokken bij de een of andere mannenbediening. God heeft ons allen opgeroepen om over anderen uit te gieten wat Hij in ons heeft gegoten (1 Petrus 4:10-11; Efeziërs 4:11-13)
 • BEïNVLOEDING - Een man van God investeert tijd en middelen in de levens van andere mannen. Wij stellen voor dat elke man zich "één-op-één" met een ander verbindt door middel van gezamenlijke activiteiten, geestelijke mentoring en door een rolmodel voor de ander te zijn (2 Timoteüs 2:22; Spreuken 27:17; Marcus 3:13-14).
 • DELEN - Een man van God leert hoe hij zijn geloof actief met anderen kan delen zodat hij anderen naar een persoonlijke relatie met Jezus Christus kan leiden (Handelingen 1:8; 1 Petrus 3:15; Matteüs 28:18-20).

Mannenbedieningen - Een Uitdaging

 • Zorg dat je jezelf in de plaatselijke kerk met een mannenbediening verbindt. Begin met een interactieve Bijbelstudie voor mannen waarin je kunt groeien en elkaar kunt bemoedigen.
 • Ga op zoek naar hulp. Er is een grote hoeveelheid bronmateriaal beschikbaar dat je kan helpen bij het doen slagen van je mannenbediening. Ook kun je andere mannenbedieningen benaderen; velen van hen staan voor je open en kunnen niet alleen praktische hulp en effectief advies bieden, maar ook andere zaken zoals bijeenkomsten, studiemateriaal en cursussen.

Mannen-Bijbelstudie

 De Kracht van God's Woord
Je kunt je afvragen in welke mate een mannen-bijbelstudie anders is dan een vrouwen-bijbelstudie en zelfs hoe deze verschilt van alle andere bijbelstudies. Het lijkt immers zo te zijn dat de Bijbel in het algemeen altijd dezelfde boodschap heeft, ongeacht leeftijd, geslacht of de huidskleur van het dienende individu.

Welnu, we weten één ding zeker -- God zal het hart en het leven van eenieder transformeren die er voor kiest om het Woord van God te bestuderen. De Bijbel zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden" (Hebreeën 4:12). Zou dit echt waar kunnen zijn? Zeker weten! Dit is een boek met paragrafen, zinnen, woorden en letters die de kracht hebben om het karakter en de houding van de mens te transformeren. Daarom is een Bijbelstudie een "onderwijzende ervaring" waarin de Heilige Geest ons de kracht geeft om God's geschreven Woord te begrijpen en er door veranderd te worden!

Mannen-Bijbelstudie - God's Woord op de Uniciteit van Mannen Toepassen
Nou, waarom dan een mannen-bijbelstudie? Kan een mannen-bijbelstudie een man een beter en helderder begrip van de Bijbel geven dan andere bijbelstudies? Heeft een mannen-bijbelstudie iets anders of iets bijzonders aan een man te bieden? Zaken die hij in een groep met vrouwen en kinderen niet zou verkrijgen? Het antwoord op deze vraag is een overdonderend "JA"! Laten we dit verder uitleggen...

We weten dat het een vaststaand feit is dat mannen, vrouwen en kinderen allemaal met andere kwesties te kampen hebben. Een kind hoeft zich geen zorgen te maken over het betalen van de rekeningen, een man hoeft zich niet druk te maken dat hij zwanger zou kunnen raken, en een vrouw hoeft zich niet druk te maken over de vraag of ze ooit in het eerste elftal zal spelen. Omdat we weten dat elke groep speciaal afgestemde gedachten, zorgen en emoties heeft, moeten we dit begrip meenemen en toepassen wanneer we de Bijbel bestuderen. Mannen-bijbelstudies gaan in het bijzonder over sexuele reinheid en andere kwesties waar mannen in het bijzonder mee te maken hebben.

Mannen hebben hun eigen specifieke verzameling angsten, vreugden, geneugten, emoties en problemen. Wijsheid vertelt ons dat we met andere mannen moeten samenkomen om te bestuderen hoe de Bijbel specifiek van toepassing is op het hart en het leven van een man. Hoogmoed is een groot probleem waar vooral mannen mee te maken hebben. Hoogmoed (trots) vertelt ons dat we best een "lone ranger" kunnen zijn: dat we het wel in ons eentje aankunnen. Hoogmoed herinnert ons er op een subtiele manier aan dat onze eigenwaarde, isolatie en zelfstudie veel indrukwekkender en nuttiger is. Geef niet toe aan deze foutieve denkwijze! Helaas is dit het standpunt dat veel mannen hebben ten opzichte van een potentiële investering van hun tijd in een mannen-bijbelstudie.

In een mannen-bijbelstudie kun je een ruige, soms onbehouwen atmosfeer verwachten waarin God's waarheid over bepaalde mannenzaken door de Bijbel-onderwijzer, leider of schrijver als het ware met een moker wordt binnengeslagen. Een massale hoeveelheid waarheid die direct uit de Schrift komt wordt in de levens van de tegenwoordige mannen niet toegepast en verwezenlijkt. Mannen gaan gemakkelijk in de cultuur op in plaats van strijd te leveren voor een gehoorzaamheid in hun positie als mannen van God. Mannen laten hun ogen en gedachten gemakkelijk afdwalen naar begeerten en fantasieën. En veel mannen willen zich niet sterk maken voor integriteit op de werkplek, omdat alle anderen daar met speels gemak de onethische weg bewandelen. Mannen moeten de waarheid nastreven en de leugen bestrijden. In de tegenwoordige wereld spenderen mannen meer tijd aan hun werk, hobby's, TV kijken en de krant lezen dan aan het aanvaarden van hun gegeven rol als vader, echtgenoot en leider.

Mannen-Bijbelstudie - Ben Toegewijd en Verbind je met Anderen!
Op het gebied van mannen-bijbelstudies kunnen we de volgende twee zaken van harte aanbevelen:

 • Verbind je met een plaatselijke kerk waar je aan een interactieve mannen-bijbelstudie kunt meedoen die zich concentreert op kwesties waar mannen mee te maken hebben -- zaken als begeerte, hebzucht, isolatie, materialisme, ontevredenheid en gespannen of verbroken relaties.
 • Ga naar een boekhandel en koop enkele bijbelstudies of -commentaren. Wij zijn van mening dat één van de beste mannen-bijbelstudies op dit moment de Engelstalige "EveryMan" reeks is die door Waterbrook Press wordt uitgebracht. Deze is op het Internet te vinden en te bestellen. Als je het risico neemt om deze moeilijke stap te zetten, om je even ongemakkelijk te voelen en een klein deel van je tijd en geld te investeren, dan zijn wij er van overtuigd dat je blij zult zijn met de resultaten!