DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS

Wat is de betekenis van Kerst?

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Kerst is alleen niet altijd een gezelligheidsfeest geweest. De afgelopen eeuwen hebben christenen tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Voor christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar

De geboorte van Jezus  

Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus geboren werd in een stal. Geen wieg was er voor Hem weggelegd, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak. Het verhaal over de geboorte van Jezus is te vinden in Lucas 2 in het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel).

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. (NBV Nieuwe Bijbel Vertaling)

Het ontstaan van Kerst als feest

Het Kerstfeest wordt niet daadwerkelijk op de geboortedag van Jezus gevierd. Het feest zoals wij dat kennen stamt uit het jaar 340 na Christus. De toenmalige Paus Julius de Tweede wilde afrekenen met een hardnekkig gebruik. Op 25 december werd namelijk ieder jaar de zon aanbeden. Door op deze dag Kerst te gaan vieren werd een einde gemaakt aan de verering van de zon. Niet de zon maar het licht van de wereld, Jezus Christus verdiende aanbidding.

De betekenis van Kerst

Voor christenen betekent Kerst de komt van Christus. Hij was de langverwachte Messias en redder. De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. God koos deze manier om de mensheid te redden van zonde en onrechtvaardigheid. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug. Jezus treedt in woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan de rand van de samenleving.
De ultieme manier waarop Hij de overwinning op zonde en onrechtvaardigheid haalde was zijn dood aan het kruis. Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht.

 De maagdelijke geboorte van Jezus Christus

Met de geboorte van Jezus Christus is iets bijzonders aan de hand. Christenen spreken ook wel over de maagdelijke geboorte. Dit betekent dat Jezus Christus is verwekt door een actie van de Heilige Geest zonder de tussenkomst van een menselijke vader. Jezus werd dus geboren uit een maagd, Maria.

Natuurlijk kan jij je afvragen of het wel mogelijk is om geboren te worden zonder tussenkomst van een menselijke vader. Misschien is het handig om eerst de achtergrond hiervan te begrijpen. Jezus is de Zoon van God die als mens naar de aarde kwam. Hij was en is zowel God als mens. Het grootste wonder van de geboorte van Jezus is daarom de menswording van God zelf. Hiervoor was het nodig om een menselijke moeder te hebben en een goddelijke vader. Dat is dus de kern van het leerstuk van de maagdelijk geboorte. Jezus werd als God en mens geboren en heeft God als Vader.

Het gevaar bij dit onderwerp is om je stuk te staren op of dit nu wel of niet mogelijk is. De belangrijkste vraag is of jij gelooft dat God op deze manier naar ons mensen hier op aarde gekomen is. Is er werkelijk iets bijzonders met Jezus aan de hand of niet? Was Hij zomaar iemand in de geschiedenis of zou Hij werkelijk de Zoon van God zijn?

Als het waar is dat Jezus de Zoon van God is dan is de gedachte van een maagdelijke geboorte niet zo’n probleem. Als de God die deze aarde gemaakt heeft hier iets mee te maken heeft dan ligt de zaak anders. Als Hij de aarde geschapen heeft dan is het niet zo’n moelijke vraag of een maagdelijke geboorte mogelijk is…

Christmas Graphics for Myspace
Myspace Layouts & HTML Codes

 

De Geschiedenis van Kerstfeest

Kerstmis (veelal zo aangeduid door katholieken), kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.

 

Kerstgroet in verschillende landen

De kerstboom

De Geschiedenis van Kerstman

Wetenswaardigheden over Kerst

 

Christmas Graphics for Myspace
Myspace Layouts & HTML Codes